Zber nebezpečného odpadu v obci Víťaz, oznam

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obec Víťaz a Zberná spoločnosť FÚRA, s. r. o.  Košice oznamujú, že dňa

21.04.2017 (piatok)

sa uskutoční v našej obci zber nebezpečného odpadu, pre občanov- fyzické osoby s trvalým pobytom v našej obci na základe predloženia OP.  Zberná spoločnosť Fúra, s. r.o. Košice bude zbierať nasledujúce komodity: Batérie a akumulátory, plechovky od farieb, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, pesticídy, obaly so zvyškami postrekov, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, chlórované, nechlórované, syntetické motor., prevodové a mazacie oleje, kyseliny, zásady a obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.   Nebezpečný odpad – odpad s obsahom škodlivín je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami, najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi, teratogénnymi a mutagénnymi a pod., je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie človeka alebo životné prostredie. Zberná spoločnosť pristaví v obci tzv. mobilný Eko sklad- mobilnú zberňu, ktorá bude v uvedený deň umiestnená na dohodnutom stanovisku/resp. stanoviskách, do ktorej budete môcť osobne doniesť uvedený nebezpečný odpad.Odoberané nebezpečné odpady musia byť jednoznačne identifikovateľné a v pôvodnom balení. Ak niektorým občanom nebude vyhovovať stanovený termín vývozu NO, môžu sa  informovať u p. Vargovej spoločnosti Fúra, na t. č. 0903 902 092 o termínoch vývozov v susedných obciach. Po vzájomnej dohode a predložení občianskeho preukazu občania môžu odniesť NO do susednej obce. Zberná spoločnosť upozorňuje, že mobilný zber nebezpečných odpadov slúži len pre obyvateľov obce nie pre právnické osoby a podnikateľov.

 Stanovištia mobilnej zberne

09,15 – 09,45 hod. –  križovatka/smer OVČIE, vedľa obchodu „U Lacka“  

09,45 – 10,15 hod. –  križovatka MEDZI VŚI

10,15 – 10,30 hod. –  križovatka ZAMOSTEK/BOLČEK 

 

 

 

Prílohy

Darebáci vo Víťaze

Vo Veľkonočný pondelok sa ľudia navštevujú, mládenci oblievajú dievčatá. Vo všeobecnosti sa ľudia radujú z pracovného voľna a chlapi majú radosť z dobrej oblievačky. Verím, že aj niektoré dievčatá. Asi mi dáte za pravdu, že radosť sa prejavuje milým správaním sa k sebe navzájom. Niektorí naši mládenci však svoju radosť prejavujú celkom inakšie. Robia to ničením cudzieho majetku, ničením výsledku práce iných ľudí. Tak tomu bolo aj včera. Túto činnosť nemožno nazvať ináč, než darebáctvom a môžu to urobiť iba darebáci. Sú to tvrdé slova, ale nie je to prvýkrát, čo sa dejú v obci takéto veci.

Teta Sokolová sa prišla požalovať, že jej zničili kvetinový záhon pred plotom. Jej snaha, ktorá bola na potechu očiam nás všetkých, bola znehodnotená. Foto prikladám nižšie. Na zastávke autobusu pred Remeselným domom zase rozbili sklenenú výplň dverí autobusu. Ľudia pracujúci v nepretržitej prevádzke museli cestovať v tomto chladnom počasí s takýmito deravými dvermi a iste im nebolo príjemné.

Prosím našich občanov, ktorí uvedené neprístojnosti videli, aby to hlásili na obecnom úrade. Nemôžeme byť ľahostajní k takýmto činom a k takýmto našim občanom. Verím, že morálka väčšiny našich občanov je na vysokej úrovni a dokážeme sa vysporiadať s niekoľkými nespratníkmi – darebákmi.

Starosta

 

Prílohy