Všetky príspevky obecvitaz

Zasadnutie OcZ Víťaz

Dňa 24.3.2017 sa uskutoční zasadnutie OcZ Víťazv sále OcÚ nad Jednotou so začiatkom o 19.00 hod.

Vaša účasť je vítaná.

 

Návrh programu zasadnutia OcZ dňa 24.3.2017

  1. Privítanie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Správa hlavnej kontrolórky za rok 2016
  5. Plán KČ hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
  6. Prijatie uznesenia k rozšíreniu MŠ
  7. Úprava rozpočtu (práce na rekonštrukcii vnútorných priestorov OcÚ (10000€) a rozšírení MŠ(7000€))
  8. Rôzne
  9. Záver

 

Fašiangová zabíjačka

Obecný úrad vo Víťaze   v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva   usporiadal v sobotu 11. februára 2017  v poradí už tretiu obecnú fašiangovú zabíjačku.

Zabíjačkové špeciality  začal  majster mäsiar za pomoci starostu obce a poslancov  pripravovať už v piatok ráno. Rozoberalo sa  mäso na všetky zabíjačkové špeciality. Pripravovali sa klobásky, hurky,  pečienka, tlačenka,  mäsko a ostatné dobroty. Príprava  trvala do neskorých nočných hodín.

V sobotu ráno bolo všetko  pripravené a vôňa šíriaca sa do okolia začala lákať prvých návštevníkov, ktorí prišli ochutnať všetky dobroty. Zabíjačky sa zúčastnila aj delegácia  z družobného Poľska a Česka.   Naše špeciality im  veľmi chutili.  Postupne sa vyprázdnili všetky pekáče a tácky. O zábavu sa postaral folklórny súbor  „Pridaň“ , ktorý vystúpil  s pekným programom. O ďalšiu zábavu sa postaral Stano Juhás so svojou harmonikou.  Zábava bola výborná a trvala až do večera.

Poďakovanie patrí hlavnému mäsiarovi Pavlovi Jenčovi,  starostovi obce, poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu a dobrovoľníkom z obce, ktorí sa zaslúžili o úspešné zorganizovanie celej akcie.

-du-

Pokračovať na Fašiangová zabíjačka

Prílohy

Oznámenie Lesného pozemkového spoločenstva Víťaz

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Víťaz v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, čl. 5 časť Zhromaždenie, bod 1. zvoláva zasadnutie zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva  Víťaz /LPS/ na deň 4. marca 2017 /Sobota/                        o 14:00 hod. vo viacúčelovej sále nad Materskou škôlkou
vo Víťaze s týmto programom:
1.  Prezentácia účastníkov od 14.00 do 15.00 hod.
2.  Otvorenie a schválenie programu rokovania
3.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.  Kontrola uznesenia zo zasadnutia VZ, konaného dňa 19.3.2016
5.  Správa o činnosti výboru a hospodárení v LPS za rok 2016
6.  Správa lesného hospodára o stave lesov za rok 2016
7.  Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2016
8.  Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016
9.  Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016
10. Diskusia
11. Schválenie návrhu uznesenia VZ
12. Záver

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť na zhromaždení, Vami poverená osoba sa musí preukázať splnomocnením.

Karneval v MŠ

„Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna správa: jak každý rok v tomto čase, fašiangy tu máme zase“. No akéže by to boli fašiangy bez poriadnej fašiangovej zábavy? Preto sa učiteľky z materskej školy rozhodli ukončiť toto najveselšie obdobie roka svojim tradičným fašiangovým karnevalom pre deti. Karnevalom sme žili celý týždeň. Učiteľky s deťmi pripravili program z básničiek a pesničiek na tému ,, Z rozprávky do rozprávky“ ,zároveň zhotovovali rôzne škrabošky, ozdoby  a spolu s rodičmi premenili miestnosť na rozprávkovú. Vyzdobenú -pestrofarebnými girlandami, balónmi, ktoré u detí vzbudzovali čoraz väčšiu radosť z prichádzajúceho dňa. Otázok typu:„…koľko sa ešte musíme vyspať a bude karneval…?“, alebo„…aká budeš maska…?“ bolo nespočetné množstvo. Až konečne prišiel deň 10. február, keď  sa  celá materská škola premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli takmer všetky rozprávkové bytosti – princezničky, králi, kráľovné, čarodejníci, ježibaby, piráti, kovboji, klauni,  ale i zvieratká – lienka, zajačik, drak, tiger a iné. Škôlka ožila vravou a veselou hudbou. Bola to riadna zábava. Masky hrali sa, spievali, tancovali a hodovali spolu s rodičmi. Verte, že tancovať v maskách nebolo vôbec jednoduché veď karneval je v škôlke sviatok veľkých, malých detí. Všetky masky skáču dokola. Zatancuj si snami, veď čas rýchlo letí, o rok na nás znova zavolá. A keďže každé jedno dieťa bolo jedinečné a úžasné, preto i každé zvíťazilo. Odmenou bol darček v podobe vankúša a dáždnika. Veru, bol to vydarený a veselý karneval. Vďaka patrí všetkým pedagogickým zamestnancom a rodičom, ktorí sa pričinili o vytvorenie príjemnej fašiangovej atmosféry našim deťom.

Bc. Eva Ondášová

Pokračovať na Karneval v MŠ

Prílohy