Nezaradené

Zber nebezpečného odpadu v obci Víťaz, oznam

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obec Víťaz a Zberná spoločnosť FÚRA, s. r. o.  Košice oznamujú, že dňa

21.04.2017 (piatok)

sa uskutoční v našej obci zber nebezpečného odpadu, pre občanov- fyzické osoby s trvalým pobytom v našej obci na základe predloženia OP.  Zberná spoločnosť Fúra, s. r.o. Košice bude zbierať nasledujúce komodity: Batérie a akumulátory, plechovky od farieb, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, pesticídy, obaly so zvyškami postrekov, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, chlórované, nechlórované, syntetické motor., prevodové a mazacie oleje, kyseliny, zásady a obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.   Nebezpečný odpad – odpad s obsahom škodlivín je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami, najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi, teratogénnymi a mutagénnymi a pod., je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie človeka alebo životné prostredie. Zberná spoločnosť pristaví v obci tzv. mobilný Eko sklad- mobilnú zberňu, ktorá bude v uvedený deň umiestnená na dohodnutom stanovisku/resp. stanoviskách, do ktorej budete môcť osobne doniesť uvedený nebezpečný odpad.Odoberané nebezpečné odpady musia byť jednoznačne identifikovateľné a v pôvodnom balení. Ak niektorým občanom nebude vyhovovať stanovený termín vývozu NO, môžu sa  informovať u p. Vargovej spoločnosti Fúra, na t. č. 0903 902 092 o termínoch vývozov v susedných obciach. Po vzájomnej dohode a predložení občianskeho preukazu občania môžu odniesť NO do susednej obce. Zberná spoločnosť upozorňuje, že mobilný zber nebezpečných odpadov slúži len pre obyvateľov obce nie pre právnické osoby a podnikateľov.

 Stanovištia mobilnej zberne

09,15 – 09,45 hod. –  križovatka/smer OVČIE, vedľa obchodu „U Lacka“  

09,45 – 10,15 hod. –  križovatka MEDZI VŚI

10,15 – 10,30 hod. –  križovatka ZAMOSTEK/BOLČEK 

 

 

 

Prílohy

Zabíjačka 2017

Milí občania,

tak ako minulé roky, tak aj tohto roku, sa uskutoční fašiangová zabíjačka, na ktorú Vás srdečne pozývam. Bude tam všetko čo k pravej zabíjačke patrí. Jaternice, krvavničky, pečené mäso, tlačenka, klobásy a ďalšie zabíjačkové špeciality. Všetky špeciality budú pripravené majstrom mäsiarom s pomocou poslancov a starostu. Nebudú chýbať ani nápoje na zlepšenie trávenia. O úspešný priebeh celej zabíjačky sa samozrejme postarajú aj pracovníci obecného úradu.

Príďte, tešíme sa na Vás

Baloga

 

thumbnail of Zabijacka_2017

Prílohy

40. výročie FS Pridaň

Výročie založenia FS Pridaň

 

V závere roka 2016, presne 30. decembra sa uskutočnil „koncert“ nášho folklórneho súboru Pridaň pri príležitosti 40. výročia jeho založenia. Hneď na úvod musím povedať, že som bol z celého programu nadšený a bola to skvelá oslava víťazskeho folklóru.

V programe pod názvom „Dzievečka v brokace – nevesta v paťolace“ vystúpili zástupcovia všetkých vekových skupín, ktoré sa podieľali na doterajšej činnosti FS Pridaň. Nedá sa tu vymenovať všetkých účinkujúcich, spomeniem ale aspoň zakladateľov súboru p. Filomenu Strakovú a manželov Forišovcov. Z aktuálnych vedúcich musím poďakovať Žofii Jenčovej, Martine Tomčišákovej a Jaroslave Kucharíkovej za perfektnú prípravu účinkujúcich. Za hudobnú zložku ďakujem Stanovi Salancímu. Samozrejme, ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave celého podujatia.

Program trval v kuse 3 hodiny, avšak vôbec som si to neuvedomil a už bol aj koniec. Povzbudivým momentom do budúcnosti je skutočnosť, že v súbore Pridančata máme veľa mládeže. To je zárukou, že náš súbor bude pokračovať aj naďalej a aj naďalej sa budeme tešiť z jeho vystúpení.

Pre tých, ktorým sa nepodarilo prísť na vystúpenie, ale aj pre tých, ktorí si chcú pripomenúť úžasnú atmosféru pripájam fotografie nášho fotografa Petra Čecha.

Do ďalších rokov želám FS Pridaň veľa elánu, nápadov, aktívnych členov, dobrých vedúcich a samozrejme aj veľa divákov.

Ján Baloga

starosta