Nezaradené

Deň obce Vítězná

Aj tento rok sa v našej družobnej obci Vítězná konal „Den obce Vitězná 2017“. Zúčastnila sa ho aj naša delegácia spolu s ďalšími družobnými obcami. Zo Slovenska to boli zástupcovia obce Trhovište. Bolo to vydarené podujatie s bohatým kultúrnym programom, traktoriádou, mnohými stánkami s púťovými atrakciami a občerstvením. Záverečným bodom programu bol efektný ohňostroj.

Zástupcovia obce Vítězná boli pozvaní na náš festival, ktorý sa uskutoční v auguste. Pozvanie s radosťou prijali a my sa tešíme na ich návštevu.

Baloga

Víťazský festival 2017

Tak ako každý rok, aj tohto roku sa uskutoční Víťazský festival. Pre záujemcov, ktorí si svoj čas plánujú, doporučujem na dni 5.-6. augusta 2017 naplánovať účasť na našom festivale. Podrobný program si prečítate v prílohe. Ja si dovolím upozorniť na skupinu Wishmaster z Českej republiky, Martina Haricha a Andera z Košíc. Samozrejme bude to aj náš FS Pridaň a Pridančatá. Občerstvenie a niečo na zahryznutie je samozrejmosťou.

Príďte, tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Ján Baloga

starosta

thumbnail of plagát

 

Prílohy

Zber nebezpečného odpadu v obci Víťaz, oznam

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obec Víťaz a Zberná spoločnosť FÚRA, s. r. o.  Košice oznamujú, že dňa

21.04.2017 (piatok)

sa uskutoční v našej obci zber nebezpečného odpadu, pre občanov- fyzické osoby s trvalým pobytom v našej obci na základe predloženia OP.  Zberná spoločnosť Fúra, s. r.o. Košice bude zbierať nasledujúce komodity: Batérie a akumulátory, plechovky od farieb, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, pesticídy, obaly so zvyškami postrekov, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, chlórované, nechlórované, syntetické motor., prevodové a mazacie oleje, kyseliny, zásady a obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.   Nebezpečný odpad – odpad s obsahom škodlivín je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami, najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi, teratogénnymi a mutagénnymi a pod., je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie človeka alebo životné prostredie. Zberná spoločnosť pristaví v obci tzv. mobilný Eko sklad- mobilnú zberňu, ktorá bude v uvedený deň umiestnená na dohodnutom stanovisku/resp. stanoviskách, do ktorej budete môcť osobne doniesť uvedený nebezpečný odpad.Odoberané nebezpečné odpady musia byť jednoznačne identifikovateľné a v pôvodnom balení. Ak niektorým občanom nebude vyhovovať stanovený termín vývozu NO, môžu sa  informovať u p. Vargovej spoločnosti Fúra, na t. č. 0903 902 092 o termínoch vývozov v susedných obciach. Po vzájomnej dohode a predložení občianskeho preukazu občania môžu odniesť NO do susednej obce. Zberná spoločnosť upozorňuje, že mobilný zber nebezpečných odpadov slúži len pre obyvateľov obce nie pre právnické osoby a podnikateľov.

 Stanovištia mobilnej zberne

09,15 – 09,45 hod. –  križovatka/smer OVČIE, vedľa obchodu „U Lacka“  

09,45 – 10,15 hod. –  križovatka MEDZI VŚI

10,15 – 10,30 hod. –  križovatka ZAMOSTEK/BOLČEK 

 

 

 

Prílohy