Pozvánky

Pozvánka – OcZ 13.04.2018

Dňa 13.04.2018 sa uskutoční zasadnutie OcZ v sále Obecného úradu v budove Jednoty zo začiatkom o 19.00 hod.

Návrh programu zasadnutia OcZ

 1. Privítanie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnení uznesení
 4. Správa nezávislého auditora za rok 2017
 5. Správa Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 6. Schválenie záverečného účtu
 7. Využívanie školského ihriska
 8. Pasportizácia ciest
 9. Rôzne
 10. Záver

 

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Víťaz v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, čl. 5 časť Zhromaždenie, bod 1. zvoláva zasadnutie zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva  Víťaz /LPS/ na deň 3. marca 2017 /Sobota/ o 13:00 hod. vo viacúčelovej sále nad Materskou škôlkou
vo Víťaze s týmto programom:

1.  Prezentácia účastníkov od 13.00 do 14.00 hod.
2.  Otvorenie a schválenie programu rokovania.
3.  Voľba volebnej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4.  Voľba členov Výboru a Dozornej rady LPS Víťaz.
5.  Kontrola uznesenia zo zasadnutia VZ, konaného dňa 04.03.2017
6.  Správa o činnosti výboru a hospodárení v LPS za rok 2017
7.  Správa lesného hospodára o stave lesov za rok 2017
8.  Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2017
9.  Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017
10.  Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2017
11. Diskusia
12. Schválenie návrhu uznesenia VZ
13. Záver

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť na zhromaždení,
Vami poverená osoba sa musí preukázať splnomocnením.

Obecná zabíjačka – pozvánka

Vážení občania

Srdečne Vás pozývame na zabíjačku, ktorá sa bude konať vo Víťaze dňa 27.1.2017 na ihrisku pri Remeselnom dome. Ochutnáte naše zabíjačkové špeciality a samozrejme aj chutné nápoje.

Na Vašu účasť sa tešia poslanci, starosta, pracovníci OcÚ a majster mäsiar Ján Jenča.

Ing. Ján Baloga                                                                                                                        starosta

Pokračovať na Obecná zabíjačka – pozvánka

Prílohy

Zasadnutie OcZ dňa 8.12.2017

Starosta obce zvoláva zasadnutie OcZ na deň 8.12.2017 do Viacúčelovej sály nad MŠ vo Víťaze zo začiatkom o 09.30 hod.

Návrh programu zasadnutia OcZ.

 1. Privítanie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Schvaľovanie VZN na rok 2018
 5. Stanovisko HK k rozpočtu
 6. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2018
 7. Ponuka vystúpenia na Víťazský festival
 8. Rôzne (Stanovenie termínu zabíjačky – 27.1. alebo 3.2.2018)
 9. Záver

Víťazský festival 2017

Tak ako každý rok, aj tohto roku sa uskutoční Víťazský festival. Pre záujemcov, ktorí si svoj čas plánujú, doporučujem na dni 5.-6. augusta 2017 naplánovať účasť na našom festivale. Podrobný program si prečítate v prílohe. Ja si dovolím upozorniť na skupinu Wishmaster z Českej republiky, Martina Haricha a Andera z Košíc. Samozrejme bude to aj náš FS Pridaň a Pridančatá. Občerstvenie a niečo na zahryznutie je samozrejmosťou.

Príďte, tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Ján Baloga

starosta

thumbnail of plagát

 

Prílohy