Pozvánka – OcZ 13.04.2018

Dňa 13.04.2018 sa uskutoční zasadnutie OcZ v sále Obecného úradu v budove Jednoty zo začiatkom o 19.00 hod.

Návrh programu zasadnutia OcZ

  1. Privítanie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnení uznesení
  4. Správa nezávislého auditora za rok 2017
  5. Správa Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
  6. Schválenie záverečného účtu
  7. Využívanie školského ihriska
  8. Pasportizácia ciest
  9. Rôzne
  10. Záver