JL 02.10. – 04.10.2022

S pozdravom

Mgr. Michal Magda
vedúci OcÚ Víťaz
Víťaz 111, 082 38
ICO: 00327981
DIC: 2020548233
Mobil: +421 948 082 383
Email: tsp@obecvitaz.sk

—–Original Message—–
From: ulicna.daniela@centrum.sk [mailto:ulicna.daniela@centrum.sk]
Sent: Wednesday, October 26, 2022 11:27 AM
To: tsp@obecvitaz.sk
Subject: Jedalny listok s alergenmi

TLAČ Z PROGRAMU: Provis – MSklad

DATUM: 26.10.2022 11:24:06, Stanica: VITAZ-1-PC, Používateľ: VIS

POUŽÍVATEĽ:
obec Víťaz
Školská jedáleň pri MŠ

Víťaz 183
082 38 Víťaz

Tato zpráva byla odeslána z programu firmy Veřejná informační služba, spol. s r.o. Plzeň – www.visplzen.cz.

Prílohy

Jubilanti 2022

Každoročne v mesiaci október  Obecný úrad vo Víťaze  pripravuje  posedenie pre tých občanov, ktorí v tomto kalendárnom roku oslávili, alebo oslávia 70,75,80,85,90,95 a viac  rokov života. Tento rok sa posedenie  uskutočnilo 20.10.2022 vo Viacúčelovej sále Víťaz. Na posedenie bolo pozvaných 44 jubilantov. Nie každý jubilant sa však mohol posedenia zúčastniť, či úž zo zdravotných, alebo iných dôvodov. Svojím  príhovorom a gratuláciou privítal všetkých v sále a za obec sa prihovoril jubilantom starosta obce Ing. Ján Baloga. Celý úvod spestrili svojím vystúpením deti Materskej školy Víťaz. Každému jubilantovi starosta obce po zápise do pamätnej knihy zablahoželal a odovzdal pekný darček. Svojím vystúpením obohatila toto posedenie  aj spevácka folklórna skupina z Ovčia. Potom už bolo pre jubilantov pripravené občerstvenie pri ktorom si mohli  medzi  sebou zaspomínať  na chvíle zo svojho života a  prežité roky. Toto posedenie je prejavom toho, že ani v našej obci nezabúdame na jeseň života našich obyvateľov.      

                                                                                                                                                             -du-

Prílohy

Informácie pre žiadateľa o poskytnutie prostriedkov z plánu obnovy

Informácie Spoločného obecného úradu pri obecnom úrade v Širokom (v ďalšom texte „ SOÚ Široké“) pre stavebníka – žiadateľa o finančné prostriedky k žiadostiam o poskytnutie prostriedkov z plánu obnovy  :

  1. SOÚ Široké pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade, vykonáva administratívnu činnosť a konania na základe podaných žiadosti doručených z obcí, ale stavebným úradom je príslušná obec, v ktorej stavebník plánuje realizovať činnosti smerujúce k úspore energii a na ktoré je možné získať príspevok zo štátu (dotáciu).SOÚ Široké nie je poradenskou kanceláriou pre plán obnovy, tá je podľa dostupných informácii zriadená v Prešove.
  2. Na základe vyššie uvedených skutočnosti je potrebné požiadať o informácie priamo na obci, prípadne v kancelárii zriadenej k plánu obnovy v Prešove.
  3. SOÚ Široké pre upresnenie postupu zasielania žiadosti o vydanie príslušného rozhodnutia (stavebného povolenia ) príp. oznámenia ( k ohláseniu drobnej stavby) a oznámenia, že navrhovaná úprava je bežnou udržiavacou prácou, pre ktorú nie je potrebné stavebné povolenie a ani ohlásenie bude postupovať v súlade s platným stavebným zákonom a usmernením vydaným v roku 2007 Ministerstvom dopravy a výstavby  SR ( voľne dostupnom na stránke ) takto :
  4. Oznámenie, že navrhovaný zámer obnovy je bežnou udržiavacou prácou,  pri ktorej nie je potrebné stavebné povolenie a ani ohlásenie stavebnej úpravy bude vydávaný na základe doručenej žiadosti stavebníka príslušnou obcou, – ktorá je stavebným úradom pri doložení podkladov,  z ktorých bude zrejme, že sú splnené podmienky ust. § 139b ods. 15 písm. c) stavebného zákona ( jedná sa o opatrenia skupiny B1 –inštalácia zdroja energie, napr. výmena kotlov a i.)
  5. Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav je možne podať  v prípade jednoduchých stavieb ( § 139b ods. 1 písm. a) stavebného zákona bytové budovy – rodinné domy, ktorých zastavaná plocha nepresiahne  300 m2, majú jedno nadzemné podlažie môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie. K ohláseniu je potrebné doložiť prílohy, podľa ktorých bude možné posúdiť rozsah a účel úprav, prác a ich technický popis. V kompetencii stavebného úradu je určiť ohlásené stavebné úpravy na stavebné konanie, v takomto prípade bude potrebné podanie doplniť o podklady zadefinované v § 7 vyhlášky  č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
  6. Pri ostatných stavbách ( dvojpodlažných rodinných domoch a i.)  bude na posúdení stavebného úradu,  či je potrebné stavebné konanie  alebo ohlásenie . Stavebné konanie bude vždy pri stavbách, pri ktorých môže dôjsť vykonanými stavebnými úpravami k zásahu požiarne nebezpečného priestoru do susediacej stavby. K žiadosti o stavebné povolenie žiadateľ – stavebník prikladá projektovú dokumentáciu v súlade s § 9 vyhlášky
    č. 453/2000 Z. z., ktorej súčasťou je aj riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby a projektové energetické hodnotenie. Pokiaľ pre vykonanie stavebných úprav bolo vydané stavebné povolenie je po ich ukončení stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

V prípade, že budú stavebníci podávať neúplné žiadosti o stavebné povolenia a ohlásenia  bez požadovaných príloh, ktoré sú potrebné ešte pred vydaním príslušného povolenia, stavebný úrad bude  stavebníkov v súlade s platnou legislatívou vyzývať na doplnenie podania a príslušne konanie preruší. 

Vypracoval:     Ing. Stanislav Imrich, SOÚ Široké

Príloha oznámenia : Výzva č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky pre poskytnutie dotácie, a ktorá je verejne dostupná na stránke https://obnovdom.sk

Prílohy

JL 24.10. – 28.10.2022

S pozdravom

Mgr. Michal Magda
vedúci OcÚ Víťaz
Víťaz 111, 082 38
ICO: 00327981
DIC: 2020548233
Mobil: +421 948 082 383
Email: tsp@obecvitaz.sk

—–Original Message—–
From: ulicna.daniela@centrum.sk [mailto:ulicna.daniela@centrum.sk]
Sent: Friday, October 21, 2022 8:20 AM
To: tsp@obecvitaz.sk
Subject: Jedalny listok s alergenmi

TLAČ Z PROGRAMU: Provis – MSklad

DATUM: 21.10.2022 08:14:24, Stanica: VITAZ-1-PC, Používateľ: VIS

POUŽÍVATEĽ:
obec Víťaz
Školská jedáleň pri MŠ

Víťaz 183
082 38 Víťaz

Tato zpráva byla odeslána z programu firmy Veřejná informační služba, spol. s r.o. Plzeň – www.visplzen.cz.

Prílohy