Všetky príspevky obecvitaz

Pozvánka OcZ

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v sále obecného úradu v budove Jednoty, dňa 22.03.2019 so začiatkom o 19.00 hod.

Návrh programu zasadnutia OcZ dňa 22.3.2019

 1. Privítanie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnení uznesení
 4. VZN o výstavbe RD v časti obce Marmužov
 5. VZN o soc. Službach
 6. Schválenie POH
 7. Správa hlavnej kontrolórky Obce Víťaz o kontrolnej činnosti v roku 2018
 8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
 9. Štatút obce Víťaz
 10. Uznesenie k výstavbe MŠ – doplnenie
 11. Žiadosť Petra Ondriu
 12. Žiadosť Lukaša Kovaľa
 13. Žiadosť Vardžika
 14. Víťazský festival
 15. Rôzne
 16. Záver

5. Obecná zabíjačka

Prví marcový víkend bol v našej obci plný príležitostí na to, aby sme sa mohli spoločne stretnúť, zabaviť sa, kultúrne sa vyžiť i pochutnať si na dobrotách. Jednou z týchto príležitostí bola V. Obecná zabíjačka, ktorá sa uskutočnila 2. marca 2019 v areály pri Remeselnom dome.

Od ranných hodín, cez popoludnie, až po skoré večerné hodiny sme mohli vidieť priebeh tradičnej zabíjačky, prípravu jedál, sadnúť si, porozprávať sa a spoločne sa zabaviť. Prasiatko pre nás pripravila spoločnosť so Spišských Vlach,  ktorá sa postarala aj o prípravu chutných dobrôt, ktoré k zabíjačke neodmysliteľne patria. Prasiatko sa premenilo na klobásky, hurkovinu, pražené mäso a rôzne ďalšie chuťovky. Súčasťou občerstvenia bolo aj vínko a aperitív. Navštívil nás aj starosta z našej partnerskej obce Vítězná z ČR pán Petr Hrubý. Na stretnutí sme sa zišli v hojnom počte a dúfame, že deň bol pre každého z vás príjemným stretnutím a že boli vaše chuťové poháriky dosýta uspokojené.

Mgr. Michal Magda

Pokračovať na 5. Obecná zabíjačka

Pozvánka: Lesné pozemkové spoločenstvo Víťaz

Predseda a výbor Lesného pozemkového spoločenstva  Víťaz zvoláva na deň 30.03.2019 t. j. v sobotu  zhromaždenie, so začiatkom prezentácie o 13:00 hod., ktoré sa bude konať vo viacúčelovej sále obce Víťaz.

Program zhromaždenia

 1. Prezentácia účastníkov od 13.00 do 14.00 hod.
 2. Otvorenie a schválenie programu rokovania.
 3. Voľba volebnej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Kontrola uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia, konaného dňa 03.03.2018.
 5. Správa o činnosti výboru  a hospodárení v LPS za rok 2018.
 6. Správa lesného hospodára o stave lesov za rok 2018.
 7. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2018.
 8. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018.
 9. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2018.
  10.Schválenie novej zmluvy o založení pozemkového spoločenstva a Stanov pozemkového spoločenstva v zmysle novely zákona č.97/2013 o pozem.spoločenstvách.
 10. Diskusia.
 11. Schválenie návrhu uznesenia Zhromaždenia
 12. Záver.

Vzhľadom na skutočnosť, že Zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva a len tento orgán je oprávnený prijímať závažné rozhodnutia a taktiež z dôvodu, schvaľovania novej Zmluvy o založení spoločenstva, ako aj nových Stanov spoločenstva, je Vaša osobná účasť nevyhnutná. Preto v prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na Zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie, ktoré nemusí byť úradne overené.

Upovedomujeme podielnikov Lesného pozemkového spoločenstva Víťaz, že na internetovej stránke obce Víťaz (www.obecvitaz.sk, v kolónke „Inštitúcie – Lesné pozemkové spoločenstvo – Oznamy) sa nachádza predbežný návrh novej Zmluvy o založení spoločenstva, ako aj nových Stanov spoločenstva, ktorý si môžete preštudovať. Z dôvodu, že tieto návrhy sú rozsiahle, na Zhromaždení sa prednesú iba zásadné zmeny oproti pôvodným dokumentom. Prípadné pripomienky k návrhom adresujte Výboru Lesného pozemkového spoločenstva v dostatočnom predstihu.

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie.

Pokračovať na Pozvánka: Lesné pozemkové spoločenstvo Víťaz

Prílohy

OZNAM

Z dôvodu PN stomatologická ambulancia v Širokom v dňoch od 25.2.- 26.2.2019       neordinuje.

Bolestivé prípady ošetruje v čase od 8.00h. -11.30h. MUDr. Kravcová Silvia, stomatologická ambulancia Chminianska Nová Ves.