Oznamy

Návrhy VZN na rok 2020

VZN obce Víťaz č. 7,2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN obce Víťaz č. 8,2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Víťaz

JUBILANTI 2019

Blahoželáme  jubilantom.

 

Mesiac október je  označovaný za mesiac úcty k straším a pri tej príležitosti si pripomíname aj oslavujeme narodeniny našich jubilantov. Inak tomu nebolo ani 24.10.2019, kedy sa stretli tí,   ktorí v tomto roku oslavujú okrúhle jubileum 70 – 75 – 80 – 85 – 90 – 95  a viac rokov. Posedenie s uskutočnilo vo Viacúčelovej sále Víťaz.   V slávnostnom príhovore im poďakoval za ich celoživotnú prácu starosta obce a poprial  im ešte veľa zdravia a pohody v jeseni ich života. Podujatie obohatilo aj vystúpenie  detí z materskej a základnej  školy Víťaz.  Jubilanti boli obdarovaní  malou pozornosťou a potom už nasledovalo pripravené občerstvenie. Podujatie  sa ďalej  nieslo v príjemnej a srdečnej atmosfére, kde si jubilanti aj zaspievali a zaspomínali na staršie časy.    

Naším jubilantom želáme, aby všetky dni ich života boli naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou, aby boli obklopení láskou, úctou, vďakou a starostlivosťou svojich blízkych a priateľov.  

 

-D.Uličná-

Pokračovať na JUBILANTI 2019

Prílohy

Voľby do NR SR v roku 2020_Hlasovanie poštou

Voľba poštou voličom
Scan Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020
Voľby NR SR 2020_Hlasovanie poštou, elektronická adresa