Pozvánky

Margecianské fajnoty 2019

Dňa 12.-13.10.2019 sa bude konať už 9 ročník podujatia Margecianske fajnoty. Toto podujatie je už 6. rok zaradené medzi TOP podujatia KSK v programe Terra Incognita.

Hlavnou myšlienkou podujatia je spropagovať tradičnú slovenskú gastronómiu, prezentovať návštevníkom tradičné jedlá, zvyky a ľudový folklór. Veľmi dôležitou myšlienkou je aj finančne vypomôcť na činnosť skupín, ktoré prichádzajú tradičnú kuchyňu prezentovať.

Už piaty rok sa Margecianské fajnoty organizujú ako dvojdňové podujatie, kde v sobotu sa zameriavajú na tradičnú gastronómiu a v nedeľu na medzinárodnú a gastronómiu majstrov.

Tohto roku sa pripravuje aj kampaň na eko gastrofestival. Z tohto dôvodu je potrebné jedlá a nápoje ponúkať len v eko obaloch. Organizátor sa rozhodol, že eko obaly objedná od veľkododávateľa a pred podujatím si skupiny obaly vyzdvihnú.

Podujatie nadobudlo taký rozmer, že minulý rok ho navštívilo cca 18000 návštevníkov.

Z týchto dôvodov sa organizátori obracajú na Vás s ponukou na prezentovanie svojej skupiny a tradičných jedál svojej obce.

 

V prípade záujmu prezentovať v sobotu tradičnú gastronómiu, zašlite potrebné údaje obratom na mail. margecianskefajnoty@gmail.com :

– meno vedúceho/kontakt

– názov skupiny

– názov kuchyne (napr. Margecanska kuchňa…)

– deň prezentácie

– jedlá ktoré budete pripravovať

– požadovaný druh a počet obalov a príborov na jedlo

– požadované technické zabezpečenie

– číslo účtu, na ktorý budú poukázané financie za účinkovanie.

 

Organizátor zabezpečuje stánok, pracovný stôl a lavicu. Skupinám z väčšej vzdialenosti vieme zabezpečiť aj pec a kotol, ale za poplatok.

Vzhľadom k väčšej informovanosti návštevníkov o poskytovaných jedlách na podujatí, pripravujeme informačné bannery pri vstupných bránach do areálu. Poprosím obratom zaslať jedlá, ktoré bude vaša skupina prezentovať, aby sme bannery stihli dať vyrobiť.

Skupiny, ktoré sa chcú v nedeľu prezentovať tancom a spevom, nech zašlú názov programového čísla (max 12 min.) Skupiny budú účinkovať v nedeľnom programe na veľkej scéne. Organizátor uhrádza dopravu a stravu – obed.

 

V prípade doplňujúcich otázok ma kontaktujte.

 

Ing. Jozef Gajdoš

vedúci FSk Jadlovec Margecany

 1. Olše 525/70, 055 01 Margecany, SLOVAKIA

mob: 00421-944103925, -911710734

facebook: Jozef Gajdoš

e-mail: jozefgajdos11@gmail.comjadlovecmargecany@gmail.com

web: www.fskjadlovec.sk 

Prílohy

Spoločné upratovanie Dolinského potoka

Deň  Zeme

Ochrana životného prostredia je čoraz populárnejšou témou. No nie  vždy sa to odráža v realite. „Každý človek,  má záujem o životné prostredie, o záchranu tejto planéty, ale v skutočnosti priložiť k ruku k dielu  nie je  pre každého samozrejmosťou.

Ako to zmeniť? „Každý musí začať sám od seba. Je až tragické koľko odpadu produkujeme a kam ho vyvážame. Stále sa nájdu ľudia, ktorí sa odpadu zo svojich domácnosti zbavujú nelegálnym spôsobom.  Aby sa udržala a zlepšila rovnováha   zložiek životného prostredia musí nám záležať na tom, aby sme životné prostredie neznečisťovali ale naopak chránili a udržiavali. Práve pri príležitosti Dňa Zeme máme možnosť aj mi prispieť a zúčastniť sa spoločného upratovania Dolinského potoka , ktoré sa uskutoční dňa 8.5.2019 o 9.000 hod. so stretnutím pri oddychovom centre na Vierbinach v Kluknave.

Dokážme, že nie sme ľahostajní k životnému prostrediu a zapojme sa do čistenia Dolinského potoka.

Pozvánka OcZ

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v sále obecného úradu v budove Jednoty, dňa 22.03.2019 so začiatkom o 19.00 hod.

Návrh programu zasadnutia OcZ dňa 22.3.2019

 1. Privítanie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnení uznesení
 4. VZN o výstavbe RD v časti obce Marmužov
 5. VZN o soc. Službach
 6. Schválenie POH
 7. Správa hlavnej kontrolórky Obce Víťaz o kontrolnej činnosti v roku 2018
 8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
 9. Štatút obce Víťaz
 10. Uznesenie k výstavbe MŠ – doplnenie
 11. Žiadosť Petra Ondriu
 12. Žiadosť Lukaša Kovaľa
 13. Žiadosť Vardžika
 14. Víťazský festival
 15. Rôzne
 16. Záver

Pozvánka: Lesné pozemkové spoločenstvo Víťaz

Predseda a výbor Lesného pozemkového spoločenstva  Víťaz zvoláva na deň 30.03.2019 t. j. v sobotu  zhromaždenie, so začiatkom prezentácie o 13:00 hod., ktoré sa bude konať vo viacúčelovej sále obce Víťaz.

Program zhromaždenia

 1. Prezentácia účastníkov od 13.00 do 14.00 hod.
 2. Otvorenie a schválenie programu rokovania.
 3. Voľba volebnej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Kontrola uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia, konaného dňa 03.03.2018.
 5. Správa o činnosti výboru  a hospodárení v LPS za rok 2018.
 6. Správa lesného hospodára o stave lesov za rok 2018.
 7. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2018.
 8. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018.
 9. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2018.
  10.Schválenie novej zmluvy o založení pozemkového spoločenstva a Stanov pozemkového spoločenstva v zmysle novely zákona č.97/2013 o pozem.spoločenstvách.
 10. Diskusia.
 11. Schválenie návrhu uznesenia Zhromaždenia
 12. Záver.

Vzhľadom na skutočnosť, že Zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva a len tento orgán je oprávnený prijímať závažné rozhodnutia a taktiež z dôvodu, schvaľovania novej Zmluvy o založení spoločenstva, ako aj nových Stanov spoločenstva, je Vaša osobná účasť nevyhnutná. Preto v prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na Zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie, ktoré nemusí byť úradne overené.

Upovedomujeme podielnikov Lesného pozemkového spoločenstva Víťaz, že na internetovej stránke obce Víťaz (www.obecvitaz.sk, v kolónke „Inštitúcie – Lesné pozemkové spoločenstvo – Oznamy) sa nachádza predbežný návrh novej Zmluvy o založení spoločenstva, ako aj nových Stanov spoločenstva, ktorý si môžete preštudovať. Z dôvodu, že tieto návrhy sú rozsiahle, na Zhromaždení sa prednesú iba zásadné zmeny oproti pôvodným dokumentom. Prípadné pripomienky k návrhom adresujte Výboru Lesného pozemkového spoločenstva v dostatočnom predstihu.

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie.

Pokračovať na Pozvánka: Lesné pozemkové spoločenstvo Víťaz

Prílohy