Zničená trávnatá plocha na ihrisku Banková

Chceme sa poďakovať cestnému pirátovi z Víťaza, ktorý nám pripravil krásny darček pod vianočný stromček a to v podobe zdevastovanej trávnatej plochy na ihrisku Banková. Dotyčný svojím arogantným konaním znehodnotil dlhoročnú prácu nášho futbalového klubu, a všetkých, ktorí sa o tento trávnik svedomito starajú. Chceme vyzvač dotyčného pána, aby sa sám prihlásil u niektorého z funkcionárov TJ  a dohodol sa na kompenzácií napáchaných škôd, inak jeho chovanie neostane bez odozvy a za svoje konanie bude znášať patričný trest.

S pozdravom TJ Banková

 

Prílohy

Rozsvietenie vianočného stromčeka v obci

Tak ako pred rokom aj tento rok v nedeľu 17.12.2017 o 15,30 hod. sa stretli detí MŠ, ZŠ a obyvatelia obce pri stromčeku v centre obce pred kostolom sv. Jozefa robotníka. Mgr. Daniela Uličná všetkých privítala a požiadala detí o krátky program. Pesničkami, básničkami o vianočnom stromčeku – o vianociach a koledami nám všetkým detí spríjemnili nedeľné popoludnie a veru niektoré pesničky sme si s nimi aj zaspievali. Detí za svoje vystúpenie dostali od OcÚ malú sladkosť. Starosta obce Ing. Ján Baloga v krátkom príhovore poprial všetkým občanom krásne a pokojne prežitie vianočných sviatkov, úspešné zvládnutie predvianočného zhonu a keďže sa začalo stmievať slávnostne rozsvietil vianočný stromček, ktorý sa rozžiaril stovkami malých svetielok. Všetci sme sa rozchádzali s odrazom svetielok zo stromčeka v očiach a s peknou predvianočnou náladou.
Verím, že rozsvietenie stromčeka sa v našej obci stane tradíciou.
Mária Uličná

Pokračovať na Rozsvietenie vianočného stromčeka v obci

Prílohy

VZN obce Víťaz, platný na rok 2018

Mikuláš v škôlke

Do našej materskej škôlky v utorok 5.12. zavítal Mikuláš. Deti sa na neho veľmi tešili a pripravili si pre neho rôzne básničky a pesničky. Keďže Mikulášovi a jeho anjelikom sa to páčilo, všetky deti odmenil darčekom. Ich rodičia pripravili pre Mikuláša pekné prostredie a celkove to bolo veľmi milé podujatie. Pripájam niekoľko fotografií z tohto podujatia

Baloga

 

Zasadnutie OcZ dňa 8.12.2017

Starosta obce zvoláva zasadnutie OcZ na deň 8.12.2017 do Viacúčelovej sály nad MŠ vo Víťaze zo začiatkom o 09.30 hod.

Návrh programu zasadnutia OcZ.

  1. Privítanie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schvaľovanie VZN na rok 2018
  5. Stanovisko HK k rozpočtu
  6. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2018
  7. Ponuka vystúpenia na Víťazský festival
  8. Rôzne (Stanovenie termínu zabíjačky – 27.1. alebo 3.2.2018)
  9. Záver