Kontakty


Adresa Obecného úradu:

Obecný úrad
Víťaz č. 111
082 38 Víťaz


Obecný úrad Víťaz
Obecný úrad Víťaz


Starosta obce

Ing. Ján Baloga

Tel.:+421 51 7911 306
Mobil.:+421 905 470 182
mail.: starosta@obecvitaz.sk


Zástupca starostu obce

p. Jozef Tartaľ

Tel.: 
Mobil.: +421 907 337 774
Mail.: josepp@orangemail.sk

Okruh činnosti:

  • koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami pri obecnom zastupiteľstve a obecným úradom
  • kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách
  • podieľa sa spolu so starostom na spracovaní koncepcie rozvoja obce
  • zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce
  • na základe poverenia starostom obce a počas neprítomnosti starostu obce vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • je oprávnený v majetkovoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. jednania, rokovania a pod. –  na podpísanie zmluvy alebo dohody je potrebné osobitné splnomocnenie alebo poverenie starostu
  • plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti
  • spolu so starostom alebo aj samostatne koordinuje činnosť pracovníkov v obci, ktorí sú na menších obecných službách a pracovníkov v hmotnej núdzi

Vedúci úradu

Mgr. Michal Magda

Okruh činnosti:

 • Riadi, organizuje a kontroluje prácu a chod obecného úradu
 • Zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva
 • S hlasom poradným podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
 • Je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, týkajúcich sa obecného úradu
 • Zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov obecného úradu stará sa o ochranu majetku obce a o hospodárenie s majetkom obce
 • Verejné obstarávanie
 • Projektová činnosť

Samostatný odborný referent

Mária Harničárová

Tel.:+421 51 7911 306
Mail.: dane@obecvitaz.sk

Okruh činnosti: Dane, poplatky


Samostatný odborný referent

Mgr. Daniela Uličná

Tel.:+421 51 7911 306
Mobil.:+421 905 743 955
Mail.: socialne@obecvitaz.sk

Okruh činnosti: mzdová agenda, personalistika, školstvo


Samostatný odborný referent

Ing. Ľubica Gurčiková

Tel.: +421 51 7911 306
Mobil.: +421 907929 585
Mail.: lubica.gurcikova@obecvitaz.sk                                                                                              ekonom@obecvitaz.sk

Okruh činnosti: účtovníctvo, rozpočtovníctvo


OBECNÁ KNIŽNICA/ Knihovníčka

Lucia Galdunová

Tel.:
Mobil.:+421 917 351 983
Mail.: kniznica@obecvitaz.sk

TECHNICKÝ PRACOVNÍK

Ján Štofaník

Mobil: +421 917 432 110

Prílohy

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Víťaz