Oznamy

Hokejové popoludnie – poďakovanie

Dňa 28.12.2019 usporiadala Komisia telovýchovy pri OcZ Víťaz na Zimnom štadióne v Gelnici hokejové popoludnie.

Pozvaní boli všetci , ktorí si chceli zakorčuľovať -mladí, starší, ale aj takí, ktorí sa chceli odreagovať od každodenných starostí.

Myslím, že to bola veľmi vydarená „akcia“, ktorá nás potešila hojnou účasťou detí, ale aj rodičov.

Preto chcem týmto poďakovať Komisii telovýchovy za myšlienku zorganizovať toto pekné hokejové popoludnie. Ďakujem chlapci – ste skvelí.

V neposlednom rade moje poďakovanie patrí OcÚ, za finančné prostriedky a výnimočne ďakujem pánu starostovi, že nám robil v deň svojich narodenín veľmi milú spoločnosť.

Anna Straková – predseda Telovýchovnej komisie.

P.S. Do nového roku 2020 prajem všetkým pevné zdravie, lásku , pokoj a dúfam, že sa budeme vídať častejšie pri športových aktivitách počas celého roka.

Pokračovať na Hokejové popoludnie – poďakovanie

Registrácia chovu ošípaných

V nadväznosti  na vývoj nákazovej situácie  v  africkom more ošípaných  na Slovensku i v okolitých krajinách, relevantnú legislatívu týkajúcu sa registrácie chovov ako aj odporúčania EU VET expertov ( experti EÚ, ktorí hodnotili postup ŠVPS SR, RVPS, poľovníkov, farmárov, verejnej správy atď. po potvrdení AMO na Slovensku)  informujeme nasledovne:

  • Na základe vývoja situácie v Poľsku bude aj okres Sabinov zaradený do tzv.: „Nárazníkovej zóny“ so zvýšeným cieleným monitoringom afrického moru ošípaných.
  • Chovatelia ošípaných, ktorí neboli registrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat neboli pri zdolávaní ohnísk odškodnení.

 

Identifikácia a registrácia chovov ošípaných všetkých chovov ošípaných  vrátane  záhumienkových chovov je jedným z kľúčových elementov pokiaľ ide o prevenciu, monitorovanie a zdolávanie afrického moru ošípaných.

Povinnosť registrácie je pre všetkých chovateľov  ošípaných – teda aj u záhumienkových chovov – pokiaľ si občania chovajú čo i len 1 ošípanú. Postup registrácie chovov je uvedený aj na stránke ŠVPS SR

https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

 

Informačné letáky o povinnosti registrácie sú dostupné na webovskej stránke- https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/Postup_RCH.pdf

 

Preto Vás prosíme o opätovnú distribúciu / zverejnenie letákov ( pokiaľ tak nie je urobené) ako nástroja na zvyšovanie povedomia verejnosti a to vhodnou formou, aby (opätovne) táto informácia o povinnosti registrácie sa  dostala k adresátom. 

 

Nakoľko je predvianočné obdobie  predpokladáme  zvýšený počet domácich zabíjačiek a následný reálny pokles počtu  ošípaných chovaných v záhumienkových chovoch. Preto Vás na základe požiadavky Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR žiadame o súčinnosť pri aktualizovaní počtov ošípaných u chovateľov ku dňu 1.1.2020 vo Vašej obci /meste. a zaslanie údajov/zoznamu chovateľov ošípaných na mailovú adresu Riaditel.PO@svps.sk do 15.1.2019.

 

S pozdravom

MVDr. Vladimír Gašpar

riaditeľ  RVPS Prešov

 

Postup_RCH

Prílohy

Všeobecne záväzné nariadenia obce Víťaz schválené 6.decembra 2019, účinné od 1.1.2020

VZN obce Víťaz č. 7,2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, po schválení
VZN obce Víťaz č. 8,2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Víťaz, po schválení
VZN obce Víťaz č.10,2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Víťaz, po schválení