Oznamy

Schválené Všeobecne záväzné nariadenia obce Víťaz

VZN obce Víťaz č. 2,2018 o sociálnych službách

VZN obce Víťaz č. 3,2018 o určení náležitostí poplatkov za služby

VZN obce Víťaz č. 4,2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Víťaz

VZN obce Víťaz č. 5.2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Jubilanti 2018

Ani v našej obci nezabúdame na jeseň života našich obyvateľov. V mesiaci Október, ktorý je Mesiacom úcty  k starším  Obecný úrad Víťaz  pripravil   posedenie  s jubilantmi, ktorí  v tomto roku oslavujú svoje okrúhle jubileá a to 70,75,80,85,90,95 a viac  rokov života   a  sú pre každú obec, či mesto prejavom hlbokej úcty a prežitých skúsenosti.  Tento rok sa posedenie  uskutočnilo dňa 18.10.2018 vo Viacúčelovej sále v budove Materskej školy  Víťaz.  Pre jubilantov bol pripravený kultúrny program v prevedení detí základnej a materskej školy Víťaz, každému jubilantovi starosta obce  po zápise do pamätnej knihy zablahoželal a odovzdal  pekný darček ako poďakovanie  za záslužnú prácu pre svoje rodiny a spoločnosť.  Potom už bolo pre jubilantov pripravené občerstvenie pri ktorom si zaspomínali na rôzne chvíle so svojho života a prežité roky.

-du-

Pokračovať na Jubilanti 2018