Pozvánky

Spoločné upratovanie Dolinského potoka

Deň  Zeme

Ochrana životného prostredia je čoraz populárnejšou témou. No nie  vždy sa to odráža v realite. „Každý človek,  má záujem o životné prostredie, o záchranu tejto planéty, ale v skutočnosti priložiť k ruku k dielu  nie je  pre každého samozrejmosťou.

Ako to zmeniť? „Každý musí začať sám od seba. Je až tragické koľko odpadu produkujeme a kam ho vyvážame. Stále sa nájdu ľudia, ktorí sa odpadu zo svojich domácnosti zbavujú nelegálnym spôsobom.  Aby sa udržala a zlepšila rovnováha   zložiek životného prostredia musí nám záležať na tom, aby sme životné prostredie neznečisťovali ale naopak chránili a udržiavali. Práve pri príležitosti Dňa Zeme máme možnosť aj mi prispieť a zúčastniť sa spoločného upratovania Dolinského potoka , ktoré sa uskutoční dňa 8.5.2019 o 9.000 hod. so stretnutím pri oddychovom centre na Vierbinach v Kluknave.

Dokážme, že nie sme ľahostajní k životnému prostrediu a zapojme sa do čistenia Dolinského potoka.

Pozvánka OcZ

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v sále obecného úradu v budove Jednoty, dňa 22.03.2019 so začiatkom o 19.00 hod.

Návrh programu zasadnutia OcZ dňa 22.3.2019

 1. Privítanie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnení uznesení
 4. VZN o výstavbe RD v časti obce Marmužov
 5. VZN o soc. Službach
 6. Schválenie POH
 7. Správa hlavnej kontrolórky Obce Víťaz o kontrolnej činnosti v roku 2018
 8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
 9. Štatút obce Víťaz
 10. Uznesenie k výstavbe MŠ – doplnenie
 11. Žiadosť Petra Ondriu
 12. Žiadosť Lukaša Kovaľa
 13. Žiadosť Vardžika
 14. Víťazský festival
 15. Rôzne
 16. Záver

Pozvánka: Lesné pozemkové spoločenstvo Víťaz

Predseda a výbor Lesného pozemkového spoločenstva  Víťaz zvoláva na deň 30.03.2019 t. j. v sobotu  zhromaždenie, so začiatkom prezentácie o 13:00 hod., ktoré sa bude konať vo viacúčelovej sále obce Víťaz.

Program zhromaždenia

 1. Prezentácia účastníkov od 13.00 do 14.00 hod.
 2. Otvorenie a schválenie programu rokovania.
 3. Voľba volebnej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Kontrola uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia, konaného dňa 03.03.2018.
 5. Správa o činnosti výboru  a hospodárení v LPS za rok 2018.
 6. Správa lesného hospodára o stave lesov za rok 2018.
 7. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2018.
 8. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018.
 9. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2018.
  10.Schválenie novej zmluvy o založení pozemkového spoločenstva a Stanov pozemkového spoločenstva v zmysle novely zákona č.97/2013 o pozem.spoločenstvách.
 10. Diskusia.
 11. Schválenie návrhu uznesenia Zhromaždenia
 12. Záver.

Vzhľadom na skutočnosť, že Zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva a len tento orgán je oprávnený prijímať závažné rozhodnutia a taktiež z dôvodu, schvaľovania novej Zmluvy o založení spoločenstva, ako aj nových Stanov spoločenstva, je Vaša osobná účasť nevyhnutná. Preto v prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na Zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie, ktoré nemusí byť úradne overené.

Upovedomujeme podielnikov Lesného pozemkového spoločenstva Víťaz, že na internetovej stránke obce Víťaz (www.obecvitaz.sk, v kolónke „Inštitúcie – Lesné pozemkové spoločenstvo – Oznamy) sa nachádza predbežný návrh novej Zmluvy o založení spoločenstva, ako aj nových Stanov spoločenstva, ktorý si môžete preštudovať. Z dôvodu, že tieto návrhy sú rozsiahle, na Zhromaždení sa prednesú iba zásadné zmeny oproti pôvodným dokumentom. Prípadné pripomienky k návrhom adresujte Výboru Lesného pozemkového spoločenstva v dostatočnom predstihu.

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie.

Pokračovať na Pozvánka: Lesné pozemkové spoločenstvo Víťaz

Prílohy