Pozvánky

Pozvánka – Ocz

Zasadnutie OcZ sa uskutoční dňa 12.06.2020 v sále obecného úradu v budove Jednoty so začiatkom o 19.00 hod.

Návrh programu

 1. Privítanie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnení uznesení
 4. Žiadosť o zmenu Územného plánu (Jozef Ondria)
 5. Návrh na odkúpenie RD č.p. 11 – znalecký posudok
 6. Cenová ponuka na opravu cesty Straka – Štofaník
 7. Žiadosť o vybudovanie miestnej komunikácie (Jenčová Zuzana)
 8. Rôzne
 9. Záver

Pozvánka LPS Víťaz – 28.03.2020

Lesné pozemkové spoločenstvo Víťaz Predseda a výbor Lesného pozemkového spoločenstva  Víťaz zvoláva na deň 28.03.2020 t. j. v sobotu  zhromaždenie, so začiatkom prezentácie o 13:00 hod., ktoré sa bude konať vo viacúčelovej sále obce Víťaz.

Program zhromaždenia

 1. Prezentácia účastníkov od 13.00 do 14.00 hod.
 2. Otvorenie a schválenie programu rokovania.
 3. Voľba volebnej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Kontrola uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia, konaného dňa 30.03.2019.
 5. Správa o činnosti výboru  a hospodárení v LPS za rok 2019.
 6. Správa lesného hospodára o stave lesov za rok 2019.
 7. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2019.
 8. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019.
 9. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2019.
 10. Diskusia
 11. Schválenie návrhu uznesenia Zhromaždenia.
 12. Záver.

Výbor Lesného pozemkového

spoločenstva Víťaz

Vzhľadom na skutočnosť, že Zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva a len tento orgán je oprávnený prijímať závažné rozhodnutia je Vaša osobná účasť nevyhnutná. Preto v prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na Zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie, ktoré nemusí byť úradne overené.

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie.