Pozvánky

Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPU Harb

Vec
Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých
pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Víťaz, lokalita Harb
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov (ďalej ako
“OÚ PO, PLO“) ako správny orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) a obec
Víťaz v rámci konania o jednoduchých pozemkových úpravách (ďalej len “JPÚ“)
vykonávaných v časti katastrálneho územia Víťaz, lokalita Harb
z v o l á v a j ú
podľa § 24 ods. 1 zákona ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ vykonávaných
v časti katastrálneho územia Víťaz, lokalita Harb (ďalej len “Ustanovujúce zhromaždenie“),
ktoré sa uskutoční
1. októbra 2019 (utorok) o 17:00 hod.
v sále obecného úradu v budove Jednoty
Viac v priloženom súbore
Zvolanie_UZ

Prílohy

Margecianské fajnoty 2019

Dňa 12.-13.10.2019 sa bude konať už 9 ročník podujatia Margecianske fajnoty. Toto podujatie je už 6. rok zaradené medzi TOP podujatia KSK v programe Terra Incognita.

Hlavnou myšlienkou podujatia je spropagovať tradičnú slovenskú gastronómiu, prezentovať návštevníkom tradičné jedlá, zvyky a ľudový folklór. Veľmi dôležitou myšlienkou je aj finančne vypomôcť na činnosť skupín, ktoré prichádzajú tradičnú kuchyňu prezentovať.

Už piaty rok sa Margecianské fajnoty organizujú ako dvojdňové podujatie, kde v sobotu sa zameriavajú na tradičnú gastronómiu a v nedeľu na medzinárodnú a gastronómiu majstrov.

Tohto roku sa pripravuje aj kampaň na eko gastrofestival. Z tohto dôvodu je potrebné jedlá a nápoje ponúkať len v eko obaloch. Organizátor sa rozhodol, že eko obaly objedná od veľkododávateľa a pred podujatím si skupiny obaly vyzdvihnú.

Podujatie nadobudlo taký rozmer, že minulý rok ho navštívilo cca 18000 návštevníkov.

Z týchto dôvodov sa organizátori obracajú na Vás s ponukou na prezentovanie svojej skupiny a tradičných jedál svojej obce.

 

V prípade záujmu prezentovať v sobotu tradičnú gastronómiu, zašlite potrebné údaje obratom na mail. margecianskefajnoty@gmail.com :

– meno vedúceho/kontakt

– názov skupiny

– názov kuchyne (napr. Margecanska kuchňa…)

– deň prezentácie

– jedlá ktoré budete pripravovať

– požadovaný druh a počet obalov a príborov na jedlo

– požadované technické zabezpečenie

– číslo účtu, na ktorý budú poukázané financie za účinkovanie.

 

Organizátor zabezpečuje stánok, pracovný stôl a lavicu. Skupinám z väčšej vzdialenosti vieme zabezpečiť aj pec a kotol, ale za poplatok.

Vzhľadom k väčšej informovanosti návštevníkov o poskytovaných jedlách na podujatí, pripravujeme informačné bannery pri vstupných bránach do areálu. Poprosím obratom zaslať jedlá, ktoré bude vaša skupina prezentovať, aby sme bannery stihli dať vyrobiť.

Skupiny, ktoré sa chcú v nedeľu prezentovať tancom a spevom, nech zašlú názov programového čísla (max 12 min.) Skupiny budú účinkovať v nedeľnom programe na veľkej scéne. Organizátor uhrádza dopravu a stravu – obed.

 

V prípade doplňujúcich otázok ma kontaktujte.

 

Ing. Jozef Gajdoš

vedúci FSk Jadlovec Margecany

  1. Olše 525/70, 055 01 Margecany, SLOVAKIA

mob: 00421-944103925, -911710734

facebook: Jozef Gajdoš

e-mail: jozefgajdos11@gmail.comjadlovecmargecany@gmail.com

web: www.fskjadlovec.sk 

Prílohy

Spoločné upratovanie Dolinského potoka

Deň  Zeme

Ochrana životného prostredia je čoraz populárnejšou témou. No nie  vždy sa to odráža v realite. „Každý človek,  má záujem o životné prostredie, o záchranu tejto planéty, ale v skutočnosti priložiť k ruku k dielu  nie je  pre každého samozrejmosťou.

Ako to zmeniť? „Každý musí začať sám od seba. Je až tragické koľko odpadu produkujeme a kam ho vyvážame. Stále sa nájdu ľudia, ktorí sa odpadu zo svojich domácnosti zbavujú nelegálnym spôsobom.  Aby sa udržala a zlepšila rovnováha   zložiek životného prostredia musí nám záležať na tom, aby sme životné prostredie neznečisťovali ale naopak chránili a udržiavali. Práve pri príležitosti Dňa Zeme máme možnosť aj mi prispieť a zúčastniť sa spoločného upratovania Dolinského potoka , ktoré sa uskutoční dňa 8.5.2019 o 9.000 hod. so stretnutím pri oddychovom centre na Vierbinach v Kluknave.

Dokážme, že nie sme ľahostajní k životnému prostrediu a zapojme sa do čistenia Dolinského potoka.