Návrhy VZN na rok 2020

VZN obce Víťaz č. 7,2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN obce Víťaz č. 8,2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Víťaz