Všetky príspevky jan.baloga

Obec Víťaz v systéme DCOM

Obec Víťaz je zapojená v systéme DCOM. Milí Víťazania, odporúčam využiť túto službu priamo z Vášho domova bez návštevy obecného úradu. V tejto dobe je to ideálny nástroj v boji proti šíreniu Coronavírusu. Potrebujete k tomu občiansky preukaz s čipom a overeným podpisom. Počítač predpokladám, že sa nájde skoro v každej domácnosti.

Viac sa dočítate na priloženom link-u

https://deus.blog.sme.sk/c/529759/viete-si-predstavit-urady-bez-papierov-my-ano.html

 

CORONA VIRUS

Vážení obyvatelia obce Víťaz!

Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka (12. 3.) od 6.00 h.

Z dôvodu zavádzania preventívnych opatrení pred vírusom
COVID – 19 Vás upovedomujeme o niektorých obmedzeniach a usmerneniach:

Obmedzenia:

 • obmedzenie návštev úradov (okresný úrad, UPSVaR, sociálna poisťovňa…..), vrátane obecného úradu.
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov zastavuje všetky aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnanosti pre UoZ (všetky národné projekty, rekvalifikačné a kompetenčné kurzy, projekty pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb, kontakty na ÚPSVaR)
 • KBS oznamuje, že bohoslužby sa nebudu v kostoloch sláviť a to do 23.03.2020

Usmernenia:

Oznámenia:

v záujme realizácie opatrení, ktoré boli prijaté Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava  s cieľom predísť šíreniu coronavírusu  spôsobujúcemu ochorenie COVID-19, Vám oznamujeme, že počnúc dňom 10. 3. 2020 až do odvolania, teda počas krízovej situácie budú realizované nasledovné opatrenia týkajúce sa služieb pre občana v súvislosti s jeho vedením v evidencii uchádzačov o zamestnanie:

 

 1. a) rušia sa všetky termíny kontaktov na úrade práce, nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností; ďalší termín pre UoZ úrad určí písomne, a to listom alebo e-mailom,
 2. b) nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností,
 3. c) nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii, vrátane DPN a OČR UoZ počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností,
 4. d) rušia sa všetky IPS aktivity pre UoZ,
 5. e) pre UoZ, ktorý si bude chcieť podať osobne žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ, sa bude za osobné podanie žiadosti považovať podanie prostredníctvom e-mailu v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania.

 

V oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie:

 1. a) úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom,
 2. b) ak klient donesie žiadosť alebo dokument osobne, budú prebrané na recepcii úradu,
 3. c) skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací preukaz môžu klienti úradu oznamovať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky,
 4. d) doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu,
 5. e) ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie máte možnosť požiadať prostredníctvom emailu po@upsvr.gov.sk. alebo telefonicky. Telefonické kontakty sú Vám k dispozícii na webovej stránke www.upsvr.sk/po.

Prílohy

Hokejové popoludnie – poďakovanie

Dňa 28.12.2019 usporiadala Komisia telovýchovy pri OcZ Víťaz na Zimnom štadióne v Gelnici hokejové popoludnie.

Pozvaní boli všetci , ktorí si chceli zakorčuľovať -mladí, starší, ale aj takí, ktorí sa chceli odreagovať od každodenných starostí.

Myslím, že to bola veľmi vydarená „akcia“, ktorá nás potešila hojnou účasťou detí, ale aj rodičov.

Preto chcem týmto poďakovať Komisii telovýchovy za myšlienku zorganizovať toto pekné hokejové popoludnie. Ďakujem chlapci – ste skvelí.

V neposlednom rade moje poďakovanie patrí OcÚ, za finančné prostriedky a výnimočne ďakujem pánu starostovi, že nám robil v deň svojich narodenín veľmi milú spoločnosť.

Anna Straková – predseda Telovýchovnej komisie.

P.S. Do nového roku 2020 prajem všetkým pevné zdravie, lásku , pokoj a dúfam, že sa budeme vídať častejšie pri športových aktivitách počas celého roka.

Pokračovať na Hokejové popoludnie – poďakovanie

Konečne

Naši dobrovoľní hasiči sa konečne dočkali nového hasičského auta Iveco Daily. V pondelok 21.10.2019 nám ho odovzdala ministerka vnútra p. Denisa Saková. Odovzdávanie sa uskutočnilo v Prešove na námestí za účasti aj našich hasičov pod vedením predsedu p. Jozefa Bednára. Vo Víťaze nové auto očakávali aj ďalší hasiči a s veľkou radosťou si ho poprezerali. Verme, že auto bude slúžiť spoľahlivo a využívané bude v minimálnej miere.
Ján Baloga
starosta

Prílohy

Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPU Harb

Vec
Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých
pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Víťaz, lokalita Harb
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov (ďalej ako
“OÚ PO, PLO“) ako správny orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) a obec
Víťaz v rámci konania o jednoduchých pozemkových úpravách (ďalej len “JPÚ“)
vykonávaných v časti katastrálneho územia Víťaz, lokalita Harb
z v o l á v a j ú
podľa § 24 ods. 1 zákona ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ vykonávaných
v časti katastrálneho územia Víťaz, lokalita Harb (ďalej len “Ustanovujúce zhromaždenie“),
ktoré sa uskutoční
1. októbra 2019 (utorok) o 17:00 hod.
v sále obecného úradu v budove Jednoty
Viac v priloženom súbore
Zvolanie_UZ

Prílohy

Fašiangové vystúpenie DFS Pridaň a Pridančatá

NAJDZETE  GRANATKI

Dedinská folklórna skupina Pridaň a Detský folklórny súbor Pridaňčatá pre nás v poslednú fašiangovú nedeľu – 3. marca pripravili predstavenie pod názvom NAJDZETE GRANATKI. Toto pútavé vystúpenie bolo podporené projektom Veronkina pieseň cez Fond na podporu umenia.

Krásnym kultúrnym programom nás sprevádzala Mgr. Marta Skalková, tá rozprávanie obohatila aj vlastnými spomienkami. Mohli sme vidieť ako sa prelínali vystúpenia už skúsených členov folklórnych súborov Pridaň a Pridaňčatá s vystúpeniami ich najmladších prírastkov. Účinkujúci sa predstavili blokom piesní Vicaske figľarki, A kebi ja znala či Cigaňi z doľini. Tiež sme mohli vidieť Obľekaňe bralti, časť príbehu o Veronke – Veronka s kartečku na karku, ale ja Fašengi  Vo Viacúčelovej sále odznelo množstvo krásnych a možno už aj zabudnutých piesní. Program bol ukončený už tradičným koncofašiangovým pochovávaním basy, ktorého spracovanie pobavilo všetkých prítomných.

Na všetkých účinkujúcich bolo vidieť zápal pre folklór a prajeme im, aby ich takéto nadšenie neopustilo. Veríme, že tí skôr narodení si počas tohto vystúpenia našli a spomenuli na svoje „granatki“, vo forme milých spomienok z detstva či mladosti.

Pre tých, ktorí neboli, ale aj pre tých, ktorí boli, niekoľko fotiek od p. Petra Čecha.

Ľubica Gurčíková

Pridaň 3.3.2019

 

Prílohy