Všetky príspevky jan.baloga

Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPU Harb

Vec
Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých
pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Víťaz, lokalita Harb
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov (ďalej ako
“OÚ PO, PLO“) ako správny orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) a obec
Víťaz v rámci konania o jednoduchých pozemkových úpravách (ďalej len “JPÚ“)
vykonávaných v časti katastrálneho územia Víťaz, lokalita Harb
z v o l á v a j ú
podľa § 24 ods. 1 zákona ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ vykonávaných
v časti katastrálneho územia Víťaz, lokalita Harb (ďalej len “Ustanovujúce zhromaždenie“),
ktoré sa uskutoční
1. októbra 2019 (utorok) o 17:00 hod.
v sále obecného úradu v budove Jednoty
Viac v priloženom súbore
Zvolanie_UZ

Prílohy

Fašiangové vystúpenie DFS Pridaň a Pridančatá

NAJDZETE  GRANATKI

Dedinská folklórna skupina Pridaň a Detský folklórny súbor Pridaňčatá pre nás v poslednú fašiangovú nedeľu – 3. marca pripravili predstavenie pod názvom NAJDZETE GRANATKI. Toto pútavé vystúpenie bolo podporené projektom Veronkina pieseň cez Fond na podporu umenia.

Krásnym kultúrnym programom nás sprevádzala Mgr. Marta Skalková, tá rozprávanie obohatila aj vlastnými spomienkami. Mohli sme vidieť ako sa prelínali vystúpenia už skúsených členov folklórnych súborov Pridaň a Pridaňčatá s vystúpeniami ich najmladších prírastkov. Účinkujúci sa predstavili blokom piesní Vicaske figľarki, A kebi ja znala či Cigaňi z doľini. Tiež sme mohli vidieť Obľekaňe bralti, časť príbehu o Veronke – Veronka s kartečku na karku, ale ja Fašengi  Vo Viacúčelovej sále odznelo množstvo krásnych a možno už aj zabudnutých piesní. Program bol ukončený už tradičným koncofašiangovým pochovávaním basy, ktorého spracovanie pobavilo všetkých prítomných.

Na všetkých účinkujúcich bolo vidieť zápal pre folklór a prajeme im, aby ich takéto nadšenie neopustilo. Veríme, že tí skôr narodení si počas tohto vystúpenia našli a spomenuli na svoje „granatki“, vo forme milých spomienok z detstva či mladosti.

Pre tých, ktorí neboli, ale aj pre tých, ktorí boli, niekoľko fotiek od p. Petra Čecha.

Ľubica Gurčíková

Pridaň 3.3.2019

 

Prílohy

13. ročník Víťazského festivalu – Slaná voda

Obec Víťaz v spolupráci s kultúrnou komisiou, už tradične v prvý augustový víkend, čo tento rok pripadlo na 4. a 5. augusta, pripravila už 13. ročník Víťazského festivalu. Pozvanie na tento ročník prijali aj hostia z družobnej obce Víťezná z Českej republiky a družobnej obce Kobylnica z Poľskej republiky.

Sobotný program sa začal už na obed medzinárodnými súťažami v stolnom tenise a súťažou vo varení gulášov, ktorá sa už na Víťazskom festivale stala tradíciou. Súťaž v stolnom tenise vyhral Jozef Papcun na druhom mieste skončil Martin Jura z Víťaza a bronzovú priečku obsadil Peter Ježek z Víťeznej. Medzinárodnú súťaž vo varení gulášov tento rok vyhralo družstvo z obce Kobylnica z Poľska, na striebornom mieste sa umiestnilo družstvo Jána Stašika z Víťaza a tretie miesto obsadilo družstvo hudobnej skupiny VAŤAK z Českej republiky. Po vyhodnotení súťaží nasledovalo slávnostné otvorenie Víťazského festivalu starostom obce Ing. Jánom Balogom, ktorý privítal hostí z družobných obcí Víťezná a Kobylnica a následne bolo vypustených 25 holubov. Pestrím folklórnym vystúpením nás potešil náš folklórny súbor Pridaň a detský folklórny súbor Pridaňčatá. Návštevníci si mohli vypočuť spevácku skupinu LIPA a ľudovú hudbu PAGAČARE. Po folklórnych vystúpeniach nasledovalo vystúpenie rockovej kapely WATT a tombola o atraktívne ceny, kde prvou cenou bol nedeľný prelet lietadlom nad Oddychovým centrom, venovaný do tomboly Františkom Lovasom a Pavlom Adamkovičom. Hlavnou hviezdou sobotného večera bola hudobná skupina VAŤAK (oficiálny revival skupiny Kabát). Prvý deň festivalu už tradične zakončila diskotéka.

Nedeľný program sa začal traktoriádovym sprievodom od kostola z centra obce. Nasledovalo otvorenie kultúrneho programu, kde vystúpili deti zo Základnej umeleckej školy v Širokom a znova folklórny súbor Pridaň. Príjemným prekvapením pre návštevníkov festivalu bolo hudobné a spevácke vystúpenie Orchestra Koletovej horníckej hudby Rtyňe v Podkrkonoší z Českej republiky, ten mal 54 členov a tóny ich hudobných nástrojov ale aj spevácke výkony vyvolali príjemné zimomriavky na nejednom divákovi. Spestrením programu bol určite aj spevák Octavio Ilias Herrera z Nicaragui, ktorý svojimi mexickými piesňami oživil kultúrny program o niečo nové a netradičné. Naopak už tradíciou sa stalo vystúpenie nášho Petra Ondriu Armstronga, ten nás roztancoval na tóny svojich nových piesní. Ani v nedeľu nechýbala tombola. Tentoraz bola prvou cenou chladnička kombinovaná s mrazničkou, venovaná do tomboly Obcou Víťaz. Nasledovalo vystúpenie hudobnej skupiny Pohodička, ktoré svojím hudobným umením v dvoch skladbách doplnil starosta obce Ing. Ján Baloga. Vyvrcholením tohtoročného festivalu bolo vystúpenie hudobno-zábavnej skupiny TRAKY.

Tento rok nás svojím rezbárskym umením potešil umelecký rezbár, ten doplnil vstup do areálu Oddychového centra o novu drevenú sochu Anjela.

Ďakujeme všetkým sponzorom Víťazského festivalu, ktorí prispeli finančne alebo darmi do tomboly a tak veľkou mierou dopomohli k zorganizovaniu tohtoročného festivalu. Tiež ďakujeme všetkým súťažiacim, zapojeným do súťaží či už vo varení gulášov, do súťaže v stolnom tenise ale aj do súťaži s traktormi, za ich odvahu, odhodlanie a ochotu urobiť festival o niečo pestrejší. Ďalej ďakujeme všetkým účinkujúcim, lebo ich vystúpenia mnohých chytili za srdce. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým zložkám nášho folklórneho súboru Pridaň a deťom zo ZUŠ v Širokom, ktorí vystúpili na festivale bez nároku na honorár. Srdečne ďakujeme družobnej obci Víťezná, ktorá nám ako dar venovala vystúpenie hudobnej skupiny VAŤÁK a vystúpenie orchestra Koletovej horníckej hudby. Ďakujeme starostovi obce Ing. Jánovi Balogovi za jeho obetavý prístup a energiu, ktorou každoročne pozitívne naladí prípravy a celý priebeh festivalu. Tiež patrí veľké poďakovanie zástupcovi starostu obce Pavlovi Adamkovičovi, spoluorganizátorovi všetkých doterajších ročníkoch festivalu, že prispieva nielen svojím časom a financiami, ale predovšetkým srdcom, ktoré uňho každoročné prvý augustový víkend bije pre Víťazský festival. V neposlednom rade patrí veľké ĎAKUJEM všetkým, čo boli ochotní akokoľvek prispieť k organizovaniu Víťazského festivalu, či už poslancom, členom komisií pri Obecnom úrade, mnohým dobrovoľníkom ale aj Vám všetkým, ktorí ste prišli aj napriek rôznorodosti počasia podporiť túto už tradičnú a nášmu srdcu milú kultúrnu akciu.

Ing. Ľubica Gurčiková

 

Masážny chodník

V našom oddychovom centre Slaná voda pribudla nová atrakcia. Je to masážny chodník. Je potrebné ešte doladiť niektoré detaily, ale masáž už je možná. Najprv sa prejde cez čistú studenú vodu, potom po zdrsnenom betóne, rôznych druhoch kameňov, drevenej kôre a dvoch druhov šišiek. Borovicové šišky sú pre „labužníkov“. Vrelo odporúčam premasírovať si svoje nôžky. Je len samozrejme, že sme si ho hneď aj vyskúšali.

Baloga

Prílohy

Pridaň z Víťaza vo Vítěznej

Náš folklórny súbor Pridaň sa zúčastnil v spriatelenej obci Vítězna na ich Dni obce. V bohatom kultúrnom programe 3x vystúpil aj náš súbor. Ich vystúpenie návštevníkov zaujalo. Bolo to jediné vystúpenie s folklórnou tematikou. Poniektorí návštevníci asi mali problém s našou šarištinou, avšak tým sme to dodatočne vysvetlili. Naši folkloristi zanechali veľmi dobrý dojem, za čo im veľmi pekne ďakujem. Zároveň mohli spoznať ako prebiehajú takéto podujatia v inej krajine a porovnať to s naším Víťazským festivalom.

Aj touto cestou vyslovujem poďakovanie starostovi obce Petrovi Hrubému a místostarostovi Petrovi Ježkovy za ich pozvanie, srdečné privítanie a celkovú starostlivosť.

Na ilustráciu uverejňujem niekoľko fotografii.

Baloga

Víťazský festival 2018

Milí občania, návštevníci Víťazskeho festivalu. Aj tento rok sa uskutoční Víťazský festival v našom oddychovom centre Slaná voda. Bude to v dňoch 4. – 5.8.2018. Ako tradične, zabezpečený bude bohatý program a taktiež aj potrebné občerstvenie. Príďte zabaviť sa, oddýchnuť si a načerpať energiu do ďalších dní.

Baloga

Prílohy