Pozvánka OcZ

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v sále obecného úradu v budove Jednoty, dňa 22.03.2019 so začiatkom o 19.00 hod.

Návrh programu zasadnutia OcZ dňa 22.3.2019

 1. Privítanie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnení uznesení
 4. VZN o výstavbe RD v časti obce Marmužov
 5. VZN o soc. Službach
 6. Schválenie POH
 7. Správa hlavnej kontrolórky Obce Víťaz o kontrolnej činnosti v roku 2018
 8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
 9. Štatút obce Víťaz
 10. Uznesenie k výstavbe MŠ – doplnenie
 11. Žiadosť Petra Ondriu
 12. Žiadosť Lukaša Kovaľa
 13. Žiadosť Vardžika
 14. Víťazský festival
 15. Rôzne
 16. Záver

5. Obecná zabíjačka

Prví marcový víkend bol v našej obci plný príležitostí na to, aby sme sa mohli spoločne stretnúť, zabaviť sa, kultúrne sa vyžiť i pochutnať si na dobrotách. Jednou z týchto príležitostí bola V. Obecná zabíjačka, ktorá sa uskutočnila 2. marca 2019 v areály pri Remeselnom dome.

Od ranných hodín, cez popoludnie, až po skoré večerné hodiny sme mohli vidieť priebeh tradičnej zabíjačky, prípravu jedál, sadnúť si, porozprávať sa a spoločne sa zabaviť. Prasiatko pre nás pripravila spoločnosť so Spišských Vlach,  ktorá sa postarala aj o prípravu chutných dobrôt, ktoré k zabíjačke neodmysliteľne patria. Prasiatko sa premenilo na klobásky, hurkovinu, pražené mäso a rôzne ďalšie chuťovky. Súčasťou občerstvenia bolo aj vínko a aperitív. Navštívil nás aj starosta z našej partnerskej obce Vítězná z ČR pán Petr Hrubý. Na stretnutí sme sa zišli v hojnom počte a dúfame, že deň bol pre každého z vás príjemným stretnutím a že boli vaše chuťové poháriky dosýta uspokojené.

Mgr. Michal Magda

Pokračovať na 5. Obecná zabíjačka

Fašiangové vystúpenie DFS Pridaň a Pridančatá

NAJDZETE  GRANATKI

Dedinská folklórna skupina Pridaň a Detský folklórny súbor Pridaňčatá pre nás v poslednú fašiangovú nedeľu – 3. marca pripravili predstavenie pod názvom NAJDZETE GRANATKI. Toto pútavé vystúpenie bolo podporené projektom Veronkina pieseň cez Fond na podporu umenia.

Krásnym kultúrnym programom nás sprevádzala Mgr. Marta Skalková, tá rozprávanie obohatila aj vlastnými spomienkami. Mohli sme vidieť ako sa prelínali vystúpenia už skúsených členov folklórnych súborov Pridaň a Pridaňčatá s vystúpeniami ich najmladších prírastkov. Účinkujúci sa predstavili blokom piesní Vicaske figľarki, A kebi ja znala či Cigaňi z doľini. Tiež sme mohli vidieť Obľekaňe bralti, časť príbehu o Veronke – Veronka s kartečku na karku, ale ja Fašengi  Vo Viacúčelovej sále odznelo množstvo krásnych a možno už aj zabudnutých piesní. Program bol ukončený už tradičným koncofašiangovým pochovávaním basy, ktorého spracovanie pobavilo všetkých prítomných.

Na všetkých účinkujúcich bolo vidieť zápal pre folklór a prajeme im, aby ich takéto nadšenie neopustilo. Veríme, že tí skôr narodení si počas tohto vystúpenia našli a spomenuli na svoje „granatki“, vo forme milých spomienok z detstva či mladosti.

Pre tých, ktorí neboli, ale aj pre tých, ktorí boli, niekoľko fotiek od p. Petra Čecha.

Ľubica Gurčíková

Pridaň 3.3.2019

 

Prílohy

Pozvánka: Lesné pozemkové spoločenstvo Víťaz

Predseda a výbor Lesného pozemkového spoločenstva  Víťaz zvoláva na deň 30.03.2019 t. j. v sobotu  zhromaždenie, so začiatkom prezentácie o 13:00 hod., ktoré sa bude konať vo viacúčelovej sále obce Víťaz.

Program zhromaždenia

 1. Prezentácia účastníkov od 13.00 do 14.00 hod.
 2. Otvorenie a schválenie programu rokovania.
 3. Voľba volebnej a mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Kontrola uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia, konaného dňa 03.03.2018.
 5. Správa o činnosti výboru  a hospodárení v LPS za rok 2018.
 6. Správa lesného hospodára o stave lesov za rok 2018.
 7. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2018.
 8. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018.
 9. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2018.
  10.Schválenie novej zmluvy o založení pozemkového spoločenstva a Stanov pozemkového spoločenstva v zmysle novely zákona č.97/2013 o pozem.spoločenstvách.
 10. Diskusia.
 11. Schválenie návrhu uznesenia Zhromaždenia
 12. Záver.

Vzhľadom na skutočnosť, že Zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva a len tento orgán je oprávnený prijímať závažné rozhodnutia a taktiež z dôvodu, schvaľovania novej Zmluvy o založení spoločenstva, ako aj nových Stanov spoločenstva, je Vaša osobná účasť nevyhnutná. Preto v prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na Zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie, ktoré nemusí byť úradne overené.

Upovedomujeme podielnikov Lesného pozemkového spoločenstva Víťaz, že na internetovej stránke obce Víťaz (www.obecvitaz.sk, v kolónke „Inštitúcie – Lesné pozemkové spoločenstvo – Oznamy) sa nachádza predbežný návrh novej Zmluvy o založení spoločenstva, ako aj nových Stanov spoločenstva, ktorý si môžete preštudovať. Z dôvodu, že tieto návrhy sú rozsiahle, na Zhromaždení sa prednesú iba zásadné zmeny oproti pôvodným dokumentom. Prípadné pripomienky k návrhom adresujte Výboru Lesného pozemkového spoločenstva v dostatočnom predstihu.

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie.

Pokračovať na Pozvánka: Lesné pozemkové spoločenstvo Víťaz

Prílohy