Všetky príspevky Obecný úrad Víťaz

Všeobecne záväzné nariadenia obce Víťaz schválené 6.decembra 2019, účinné od 1.1.2020

VZN obce Víťaz č. 7,2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, po schválení
VZN obce Víťaz č. 8,2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Víťaz, po schválení
VZN obce Víťaz č.10,2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Víťaz, po schválení

Návrhy VZN na rok 2020

VZN obce Víťaz č. 7,2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN obce Víťaz č. 8,2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Víťaz

Voľby do NR SR v roku 2020_Hlasovanie poštou

Voľba poštou voličom
Scan Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020
Voľby NR SR 2020_Hlasovanie poštou, elektronická adresa