Všetky príspevky obecvitaz

Pozvánka – Ustanovujúce zasadnutie OcZ

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Víťaz,

ktoré sa bude konať

dňa 4. 11. 2022 (piatok) o 19:00 hod. vo Viacúčelovej sále Víťaz.

S pozdravom

Ing. Ján Baloga

starosta obce

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľky.
 3. Príhovor.
 4. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
 5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insiginií a osvedčenia o zvolení.
 6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a prevzatie osvedčení o zvolení.
 7. Vystúpenie starostu.
 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
 9. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 10. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce.
 11. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
 12. Poverenie poslanca, zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením §12 o obecnom zriadení.
 13. Rôzne.
 14. Záver.

Jubilanti 2022

Každoročne v mesiaci október  Obecný úrad vo Víťaze  pripravuje  posedenie pre tých občanov, ktorí v tomto kalendárnom roku oslávili, alebo oslávia 70,75,80,85,90,95 a viac  rokov života. Tento rok sa posedenie  uskutočnilo 20.10.2022 vo Viacúčelovej sále Víťaz. Na posedenie bolo pozvaných 44 jubilantov. Nie každý jubilant sa však mohol posedenia zúčastniť, či úž zo zdravotných, alebo iných dôvodov. Svojím  príhovorom a gratuláciou privítal všetkých v sále a za obec sa prihovoril jubilantom starosta obce Ing. Ján Baloga. Celý úvod spestrili svojím vystúpením deti Materskej školy Víťaz. Každému jubilantovi starosta obce po zápise do pamätnej knihy zablahoželal a odovzdal pekný darček. Svojím vystúpením obohatila toto posedenie  aj spevácka folklórna skupina z Ovčia. Potom už bolo pre jubilantov pripravené občerstvenie pri ktorom si mohli  medzi  sebou zaspomínať  na chvíle zo svojho života a  prežité roky. Toto posedenie je prejavom toho, že ani v našej obci nezabúdame na jeseň života našich obyvateľov.      

                                                                                                                                                             -du-

Prílohy

Informácie pre žiadateľa o poskytnutie prostriedkov z plánu obnovy

Informácie Spoločného obecného úradu pri obecnom úrade v Širokom (v ďalšom texte „ SOÚ Široké“) pre stavebníka – žiadateľa o finančné prostriedky k žiadostiam o poskytnutie prostriedkov z plánu obnovy  :

 1. SOÚ Široké pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade, vykonáva administratívnu činnosť a konania na základe podaných žiadosti doručených z obcí, ale stavebným úradom je príslušná obec, v ktorej stavebník plánuje realizovať činnosti smerujúce k úspore energii a na ktoré je možné získať príspevok zo štátu (dotáciu).SOÚ Široké nie je poradenskou kanceláriou pre plán obnovy, tá je podľa dostupných informácii zriadená v Prešove.
 2. Na základe vyššie uvedených skutočnosti je potrebné požiadať o informácie priamo na obci, prípadne v kancelárii zriadenej k plánu obnovy v Prešove.
 3. SOÚ Široké pre upresnenie postupu zasielania žiadosti o vydanie príslušného rozhodnutia (stavebného povolenia ) príp. oznámenia ( k ohláseniu drobnej stavby) a oznámenia, že navrhovaná úprava je bežnou udržiavacou prácou, pre ktorú nie je potrebné stavebné povolenie a ani ohlásenie bude postupovať v súlade s platným stavebným zákonom a usmernením vydaným v roku 2007 Ministerstvom dopravy a výstavby  SR ( voľne dostupnom na stránke ) takto :
 4. Oznámenie, že navrhovaný zámer obnovy je bežnou udržiavacou prácou,  pri ktorej nie je potrebné stavebné povolenie a ani ohlásenie stavebnej úpravy bude vydávaný na základe doručenej žiadosti stavebníka príslušnou obcou, – ktorá je stavebným úradom pri doložení podkladov,  z ktorých bude zrejme, že sú splnené podmienky ust. § 139b ods. 15 písm. c) stavebného zákona ( jedná sa o opatrenia skupiny B1 –inštalácia zdroja energie, napr. výmena kotlov a i.)
 5. Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav je možne podať  v prípade jednoduchých stavieb ( § 139b ods. 1 písm. a) stavebného zákona bytové budovy – rodinné domy, ktorých zastavaná plocha nepresiahne  300 m2, majú jedno nadzemné podlažie môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie. K ohláseniu je potrebné doložiť prílohy, podľa ktorých bude možné posúdiť rozsah a účel úprav, prác a ich technický popis. V kompetencii stavebného úradu je určiť ohlásené stavebné úpravy na stavebné konanie, v takomto prípade bude potrebné podanie doplniť o podklady zadefinované v § 7 vyhlášky  č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 6. Pri ostatných stavbách ( dvojpodlažných rodinných domoch a i.)  bude na posúdení stavebného úradu,  či je potrebné stavebné konanie  alebo ohlásenie . Stavebné konanie bude vždy pri stavbách, pri ktorých môže dôjsť vykonanými stavebnými úpravami k zásahu požiarne nebezpečného priestoru do susediacej stavby. K žiadosti o stavebné povolenie žiadateľ – stavebník prikladá projektovú dokumentáciu v súlade s § 9 vyhlášky
  č. 453/2000 Z. z., ktorej súčasťou je aj riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby a projektové energetické hodnotenie. Pokiaľ pre vykonanie stavebných úprav bolo vydané stavebné povolenie je po ich ukončení stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

V prípade, že budú stavebníci podávať neúplné žiadosti o stavebné povolenia a ohlásenia  bez požadovaných príloh, ktoré sú potrebné ešte pred vydaním príslušného povolenia, stavebný úrad bude  stavebníkov v súlade s platnou legislatívou vyzývať na doplnenie podania a príslušne konanie preruší. 

Vypracoval:     Ing. Stanislav Imrich, SOÚ Široké

Príloha oznámenia : Výzva č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky pre poskytnutie dotácie, a ktorá je verejne dostupná na stránke https://obnovdom.sk

Prílohy

Začiatok vykurovacej sezóny

        S pribúdajúcimi chladnými dňami bytové a rodinné domy vyžadujú vykurovanie. Obdobie vykurovacej sezóny patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. V tomto období je potrebné aby prevádzkovatelia vykurovacích zariadení zvýšili pozornosť pri ich inštalácii a prevádzkovaní.

      V okresoch Prešov a Sabinov bolo počas vykurovacieho obdobia v roku 2021 zaznamenaných 20 požiarov od vykurovacích systémov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 3 780 eur a uchránené hodnoty vo výške 67 600 eur. Požiare boli spôsobené hlavne tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami, kde najčastejšou príčinou vzniku požiaru bolo vyhorenie sadzí v komíne            a porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov.

        Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Kameňom úrazu je nevedomosť občanov             o svojich povinnostiach v súvislosti s technickými podmienkami a požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia         a vykonávania kontrol.

        Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove zdôrazňuje, že špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov už pred začatím ich prevádzky, pretože príčiny požiarov v tomto období sa každoročne opakujú.             

Dovoľte, aby sme pripomenuli niekoľko dôležitých zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania:

– skontrolovať vo vlastnom záujme pred vykurovacou sezónou stav vykurovacích telies a zariadení              – umiestňovať vykurovacie  telesá   na   bezpečné  miesta  a do  bezpečnej  vzdialenosti   od  horľavých

   materiálov

– inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu

– dbať na kontrolu vykurovacích telies počas prevádzky

– dbať na vysypávanie popola z vykurovacích telies do nehorľavých nádob

– používať predpísané palivá

– dodržiavať  predpismi  stanovené  zásady  pre  skladovanie  a  používania  tuhých  horľavých  látok,

  kvapalín a plynov.   

       Týmito opatreniami dosiahneme želaného výsledku, pričom hlavným cieľom je ochrana životov a zdravia občanov ako aj ochrana ich majetku. Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili  vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia.

       Úlohou a cieľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove  je pôsobiť    na občanov tak, aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie k strate „strechy nad hlavou“. V týchto prípadoch je už neskoro premýšľať nad tým, že v skutočnosti stačilo veľmi málo a požiar súvisiaci s vykurovaním nemusel vôbec vzniknúť.             

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému a záchrannému zboru v Prešove na linku č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112.  

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský – samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove.

Prílohy