Všetky príspevky obecvitaz

LPS- výplata dividend

Výbor lesného pozemkového spoločenstva Víťaz oznamuje podielnikom lesného pozemkového spoločenstva že výplata dividend za rok  2018  bude  dňa  8. mája to je streda . Výplata dividend bude, v kancelárii lesného pozemkového spoločenstva číslo domu 43 a to v čase od 9 00 hod.  do 12 00 hod.  a od 13 00 hod.
do  18 00 hod.

Spoločné upratovanie Dolinského potoka

Deň  Zeme

Ochrana životného prostredia je čoraz populárnejšou témou. No nie  vždy sa to odráža v realite. „Každý človek,  má záujem o životné prostredie, o záchranu tejto planéty, ale v skutočnosti priložiť k ruku k dielu  nie je  pre každého samozrejmosťou.

Ako to zmeniť? „Každý musí začať sám od seba. Je až tragické koľko odpadu produkujeme a kam ho vyvážame. Stále sa nájdu ľudia, ktorí sa odpadu zo svojich domácnosti zbavujú nelegálnym spôsobom.  Aby sa udržala a zlepšila rovnováha   zložiek životného prostredia musí nám záležať na tom, aby sme životné prostredie neznečisťovali ale naopak chránili a udržiavali. Práve pri príležitosti Dňa Zeme máme možnosť aj mi prispieť a zúčastniť sa spoločného upratovania Dolinského potoka , ktoré sa uskutoční dňa 8.5.2019 o 9.000 hod. so stretnutím pri oddychovom centre na Vierbinach v Kluknave.

Dokážme, že nie sme ľahostajní k životnému prostrediu a zapojme sa do čistenia Dolinského potoka.

Pozvánka OcZ

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v sále obecného úradu v budove Jednoty, dňa 22.03.2019 so začiatkom o 19.00 hod.

Návrh programu zasadnutia OcZ dňa 22.3.2019

 1. Privítanie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnení uznesení
 4. VZN o výstavbe RD v časti obce Marmužov
 5. VZN o soc. Službach
 6. Schválenie POH
 7. Správa hlavnej kontrolórky Obce Víťaz o kontrolnej činnosti v roku 2018
 8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
 9. Štatút obce Víťaz
 10. Uznesenie k výstavbe MŠ – doplnenie
 11. Žiadosť Petra Ondriu
 12. Žiadosť Lukaša Kovaľa
 13. Žiadosť Vardžika
 14. Víťazský festival
 15. Rôzne
 16. Záver

5. Obecná zabíjačka

Prví marcový víkend bol v našej obci plný príležitostí na to, aby sme sa mohli spoločne stretnúť, zabaviť sa, kultúrne sa vyžiť i pochutnať si na dobrotách. Jednou z týchto príležitostí bola V. Obecná zabíjačka, ktorá sa uskutočnila 2. marca 2019 v areály pri Remeselnom dome.

Od ranných hodín, cez popoludnie, až po skoré večerné hodiny sme mohli vidieť priebeh tradičnej zabíjačky, prípravu jedál, sadnúť si, porozprávať sa a spoločne sa zabaviť. Prasiatko pre nás pripravila spoločnosť so Spišských Vlach,  ktorá sa postarala aj o prípravu chutných dobrôt, ktoré k zabíjačke neodmysliteľne patria. Prasiatko sa premenilo na klobásky, hurkovinu, pražené mäso a rôzne ďalšie chuťovky. Súčasťou občerstvenia bolo aj vínko a aperitív. Navštívil nás aj starosta z našej partnerskej obce Vítězná z ČR pán Petr Hrubý. Na stretnutí sme sa zišli v hojnom počte a dúfame, že deň bol pre každého z vás príjemným stretnutím a že boli vaše chuťové poháriky dosýta uspokojené.

Mgr. Michal Magda

Pokračovať na 5. Obecná zabíjačka