Archív značiek: titulka

Začiatok vykurovacej sezóny

        S pribúdajúcimi chladnými dňami bytové a rodinné domy vyžadujú vykurovanie. Obdobie vykurovacej sezóny patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. V tomto období je potrebné aby prevádzkovatelia vykurovacích zariadení zvýšili pozornosť pri ich inštalácii a prevádzkovaní.

      V okresoch Prešov a Sabinov bolo počas vykurovacieho obdobia v roku 2021 zaznamenaných 20 požiarov od vykurovacích systémov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 3 780 eur a uchránené hodnoty vo výške 67 600 eur. Požiare boli spôsobené hlavne tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami, kde najčastejšou príčinou vzniku požiaru bolo vyhorenie sadzí v komíne            a porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov.

        Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Kameňom úrazu je nevedomosť občanov             o svojich povinnostiach v súvislosti s technickými podmienkami a požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia         a vykonávania kontrol.

        Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove zdôrazňuje, že špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov už pred začatím ich prevádzky, pretože príčiny požiarov v tomto období sa každoročne opakujú.             

Dovoľte, aby sme pripomenuli niekoľko dôležitých zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania:

– skontrolovať vo vlastnom záujme pred vykurovacou sezónou stav vykurovacích telies a zariadení              – umiestňovať vykurovacie  telesá   na   bezpečné  miesta  a do  bezpečnej  vzdialenosti   od  horľavých

   materiálov

– inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu

– dbať na kontrolu vykurovacích telies počas prevádzky

– dbať na vysypávanie popola z vykurovacích telies do nehorľavých nádob

– používať predpísané palivá

– dodržiavať  predpismi  stanovené  zásady  pre  skladovanie  a  používania  tuhých  horľavých  látok,

  kvapalín a plynov.   

       Týmito opatreniami dosiahneme želaného výsledku, pričom hlavným cieľom je ochrana životov a zdravia občanov ako aj ochrana ich majetku. Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili  vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia.

       Úlohou a cieľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove  je pôsobiť    na občanov tak, aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie k strate „strechy nad hlavou“. V týchto prípadoch je už neskoro premýšľať nad tým, že v skutočnosti stačilo veľmi málo a požiar súvisiaci s vykurovaním nemusel vôbec vzniknúť.             

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému a záchrannému zboru v Prešove na linku č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112.  

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský – samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove.

Prílohy

Výlet dôchodcov 17.8.2022

V polovici augusta sme s dôchodcami navštívili Solivar v Prešove, kde sme mohli vidieť a vypočuť si ako sa pred stáročiami začala v Prešove ťažiť kamenná soľ, neskôr soľanka z ktorej sa pracne – varením a sušením získavala soľ, ktorá bola v tých dobách veľmi cennou a drahou potravinou. Upútal nás mohutný gápeľ z roku 1674, ktorý bol poháňaný koňmi. Pomocou neho sa vyťahovali vrecia so soľankou z jamy Leopold, ktorá bola hlboká 155 m a začali ju hĺbiť v roku 1571. Ďalej sme videli osem obrovských drevených nádrží na uskladnenie vyťaženej soľanky, kde objem jednej bol 1320 hl. Ďalšou budovou bola varňa, v tej sa zo soľanky varením a sušením získavala soľ. Poslednou budovou, ktorú sme mohli vidieť bola budova skladu soli, ktorá vyhorela v roku 1986 a stala sa ruinou na niekoľko desaťročí. V roku 2016 bola znovu otvorená pre verejnosť ako zrekonštruovaný priestor s mnohostranným využitím.

Po obohacujúcej prehliadke Solivaru sme si dali chutný obed a po krátkom oddychu sme sa vydali na prechádzku na Kalváriu. Tento barokový komplex s nádhernými výhľadmi na Prešov bol v minulosti považovaný za druhú najkrajšiu Kalváriu na území Uhorska. So stavbou objektu za začalo v roku 1720. Kaplnka Krista na Olivovej hore bola posvätená v roku 1721 a so stavbami jednotlivých kaplniek sa pokračovalo až do roku 1893. Celý komplex tvorí Kostol sv. Kríža, štrnásť kaplniek krížovej cesty s kaplnkou svätých schodov, katakomby a cintorín. V kostolíku sme sa schladili pred horúcim slnkom na sv. omši, počas ktorej sme mali možnosť vypočuť si históriu tejto dominanty Prešova. Poslednou zastávkou na ceste domov bola chutná zmrzlina vo Fričovciach. Veríme, že sa výlet našim dôchodcom páčil a že sa na ďalší vydáme znova o rok.

Prílohy

Víťazský festival

Milí Víťazania. Po 2-ročnej prestávke pokračujeme opäť s Víťazským festivalom. Tak ako po minulé roky aj tento rok bude pre Vás pripravený bohatý kultúrny program a taktiež aj niečo na posilnenie tela. Nebudú chýbať ani kolotoče pre mladšiu generáciu .

Tento ročník bude s podtitulom Stretnutie rodákov. Budeme radi ak pozvete svojich rodinných príslušníkov, alebo známych, bývajúcich vo vzdialenejších miestach. Dostanú príležitosť vystúpiť na pódiu a porozprávať o tom, kde momentálne žijú. Budú odmenení pozornosťou od obecného úradu.

Tešíme sa na Vašu návštevu

Baloga

Prílohy

Výlet – Česká republika

Termín:

Príjazd: piatok 8. 7. 2022 medzi 8:00 – 9:00 do Jaroměře – Josefa

Odjazd: nedeľa 10. 7. 2022 – cca 14:00

PROGRAM:

Piatok – 8. 7.

6:30 – 8:30 – raňajky– Jídelna U berňáku  

9:00 – Pevnost Josefov – vojenské muzeum

12:00 – 13:00 – obed – Staré koupaliště Jaroměř

13:00 – 16:00 – procházka po Kuksu a návšteva obce Vítězna

16:30 – 17:30 – ubytovanie

18:00 – Všesportovní areál Havlovice

  • posedenie v areáli– večera,
  • využitie ponuky pre voľnočasové aktivity – minigolf, ping-pong, pétanque atd.

Sobota – 9. 7.

8:30 – 9:30 – raňajky – Všesportovní areál Havlovice

9:30 – 16:30 – komentovaná prehliadka Broumovska – Broumov – kláštor, záhrada, Broumovské stěny

  • obed – restaurace Hvězda

16:00 – 17:00 – návrat na ubytovňu

17:30 – presun na hrad Vízmburk

18:00 – komentovaná prehliadka hradu, posedenie s drobným občerstvením

Nedeľa – 10. 7.

8:30 – 9:30 – raňajky – Všesportovní areál Havlovice

9:30 – presun na bohoslužbu

  • po bohoslužbe – exkurzia do Babiččina údolí
  • obed

Prílohy

McDonald’s Cup pozná ďalšie finálové družstvo z Prešovského kraja

Obec Víťaz v roku 2021

Úvod roka 2021 sa niesol v duchu stále prebiehajúcej pandémie vírusu Covid-19 s čím bolo spojené aj pravidelné testovanie obyvateľov našej obce, ktoré prebiehalo v areáli Základnej školy. V prvých týždňoch bolo testovanie v plnej réžii obce, neskôr už prebiehalo dodávateľským spôsobom.

Aj napriek pandémii sa život v obci nezastavil a už v januári sa na Obecnom úrade začala úprava podkrovných priestorov, kde bola urobená drevená podlaha, aby tam mohli vzniknúť nové archívne priestory. Začiatkom roka bola zdigitalizovaná Obecná kronika obce vedená od roku 1951 a Pamätná kniha obce Víťaz vedená od roku 1947. V súčasnosti sú obe voľne dostupné na webovej stránke obce.

V mesiacoch február a marec prebehla v Základnej škole výmena podláh a oprava vnútorných stierok v dvoch triedach, na chodbe a vo WC. Ďalej bola kompletne vymenená strešná krytina, strešné okná a zvodový systém na budove Základnej školy.

V roku 2020 a 2021 sa uskutočnilo aj celoštátne sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré samozrejme prebiehalo aj v našej obci za pomoci sčítacích asistentov.

Obec priebežne pracuje na možnosti vybudovania kanalizácie a čističky odpadových vôd. V roku 2021 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

V máji obec dokúpila interiérové vybavenie, nové stoly a stoličky do novovybudovanej hasičskej zbrojnice. Dňa 15. mája  sme sa znovu zapojili do čistenia Dolinského potoka, ktoré bolo už druhý rok  organizované obcou Kluknava.

V letných mesiacoch prebiehalo ošetrenie stĺpov miestneho rozhlasu novým náterom. Urobili sa terénne úpravy v okolí Hasičskej zbrojnice, kde boli vysadené okrasné dreviny. V auguste sa konalo posedenie s jubilujúcimi dôchodcami, ktorí oslávili svoje životné jubileá v rokoch 2020 a 2021, nakoľko v roku 2020 sa toto posedenie nemohlo uskutočniť. V tomto mesiaci sa tiež konal výlet s dôchodcami na Spišskú kapitulu a do jej okolia, kde sme boli sprevádzaní historikom, ktorý nám pripravil veľmi pútavý výklad z dejín tohto historického miesta.

Vo Viacúčelovej sále prebehla oprava zatekajúcej strechy a strešného okna a oprava zábradlia pri vstupe. Obec sa úspešne zapojila aj do projektov pre Materskú školu „Múdre hranie“  a „Predškoláci“ na nákup didaktických pomôcok, nábytku, a technického vybavenia. Ďalej sme boli úspešní v projektoch pre Základnú školu „Čítame radi“ a „Spolu múdrejší“. Obec ďalej čerpala dotácie na podporu dištančného vzdelávania v Základnej škole a na dezinfekčné a ochranné osobné pomôcky z ktorých boli nakúpené napr. dva stojany na dezinfekciu, rúška, respirátory, ochranné štíty a rukavice.

Dňa 11. septembra sa konalo slávnostné otvorenie a posvätenie novej Hasičskej zbrojnice, na ktoré boli pozvaní predstavitelia z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, členovia DHZ vo Víťaze, poslanci obecného zastupiteľstva vo Víťaze za terajšie aj predchádzajúce volebné obdobie, starostovia z okolitých obcí a hostia z družobných obcí z Poľska a z Čiech. V súčasnosti táto budova slúži na garážovanie troch hasičských aut. Na poschodí sa nachádza spoločenská miestnosť, ktorá slúži na schôdze Dobrovoľného hasičského zboru.

V časti obce Marmužov sa naďalej pokračuje v budovaní infraštruktúry. Bol tam vybudovaný výjazd na štátnu cestu. V častiach Marmužov, Hliník a Dlhé boli vybudované spevnené plochy a prebehla výstavba verejného osvetlenia.

V septembri prebehli na miestnych komunikáciách ako každoročne výspravky tryskovou metódou čím sa eliminovalo množstvo výtlkov.

V októbri obec vybudovala oplotenie okolo záchytných prameňov obecného vodovodu. Nakoľko sa koncom roka 2021 začal vo zvýšenej miere prejavovať nedostatok pitnej vody v rámci obecného vodovodu, obec dala urobiť hydrogeologický prieskum na nový zdroj pitnej vody v časti obce Hliník a na jeho základe uskutočnila aj vrt novej studne a teda nového zdroja vody.

V jesenných mesiacoch prebehla aj vďaka dobrovoľníčkam úprava vstupu na cintorín. V sále Obecného úradu v budove Jednoty prebehla celková rekonštrukcia vstupného schodištia, kde boli urobené nové stierky, položená nová dlažba a kompletná výmena zastaraného kovového zábradlia za nové bezpečné drevené, pri ktorom nehrozí nebezpečenstvo prepadnutia.

Pri Remeselnom dome sa začala realizácia projektu Turistickoinformačného centra, ktorá zahŕňa vybudovanie príjazdovej cesty, vybudovanie parkovísk a celkové skrášlenie okolia.

V Základnej a Materskej škole sa začalo s realizáciou zmeny spôsobu vykurovania týchto objektov z eurofondov. Tým došlo k zmene zdroja vykurovania z plynových kotlov na tepelné čerpadlá.

Ďalej sa dlhodobo pracuje na posledných administratívnych úkonoch na začatie výstavby Zariadenia pre seniorov na celodenný pobyt.

V roku 2021 obec finančne podporila aj činnosť TJ Družstevník Víťaz vo výške     12.000,- €, činnosť Občianského združenia Pridaň-Pridaňčatá vo výške 7.000,- € a činnosť Slovenského zväzu záhradkárov v výške 300,- €.

Mnohé z projektov, ktoré prebiehali alebo začali v roku 2021 budú pokračovať aj v roku 2022 a veríme v ich úspešné ukončenie.

Prílohy

Humanitárna zbierka

Oznamujeme občanom obce Víťaz, že v rámci koordinovaného postupu pri zbierke pomoci občanom na Ukrajine bude aj v obci Víťaz humanitárna zbierka. Zbierka je naplánovaná na termín 19. – 23.4.2022.

Uverejňujeme zoznam potrebných komodít:

V súčasnosti nie je potreba na UA strane detských hračiek, oblečenia a obuvi, okrem tričiek a ponožiek (hlavne pre mužov). Taktiež balenej vody majú dostatok.

Najžiadanejšie položky zahrňujú:

ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL

– lieky a vitamíny

– obväzy, leukoplasty,

– dezinfekcia na rany,

– škrtidlá (sú vhodné aj gumy na cvičenie a expandéry)

– lekárničky

POTRAVINY

– konzervy (paštéty, pretlak, zelenina v konzerve – mrkva, hrášok, fazuľa , atď), hotové jedlá v konzerve,

– trvanlivé polievky „do hrnčeka“ aj „do hrnca“, „wifonky“

– tyčinky – proteínové, akékoľvek na rýchle doplnenie energie,

– múka (akákoľvek), krupica,

– cukor, soľ,

– olej, kečup, horčica, ocot,

– ryža, fazuľa, šošovica, hrach

– cestoviny (akékoľvek),

– detské výživy, pudingy,

– káva, čaj,

– umelé mlieka pre kojencov,

DROGÉRIA

– tabletky na čistenie vody,

– mydlá,

– zubné kefky a pasty,

– sprchovacie gély, šampóny – tekuté aj tzv. suché

– krémy,

– toaletný papier, kuchynské utierky, papierové vreckovky,

– čistiace prostriedky na riad, podlahy, okná, handry

– prostriedky na dezinfekciu povrchov, aj rúk,

– prášky na pranie, aviváž,

– plienky – pre deti, aj pre dospelých,

– dámska hygiena,

– vlhčené utierky,

– dojčenské fľaše, cumlíky;

INÉ POTREBY

– deky, karimatky, spacáky, posteľná bielizeň, vankúše

– matrace – samozrejme nemusia byť nové, ale čisté a nepoškodené;

– jednorazový príbor a taniere,

– powerbanky,

– čelovky a baterky na svietenie,

– tužkové baterky

– hasiace prístroje

Ďalšie detaily budú zverejnené s patričným predstihom

Ján Baloga

starosta