Archív značiek: titulka

Obec Víťaz v roku 2021

Úvod roka 2021 sa niesol v duchu stále prebiehajúcej pandémie vírusu Covid-19 s čím bolo spojené aj pravidelné testovanie obyvateľov našej obce, ktoré prebiehalo v areáli Základnej školy. V prvých týždňoch bolo testovanie v plnej réžii obce, neskôr už prebiehalo dodávateľským spôsobom.

Aj napriek pandémii sa život v obci nezastavil a už v januári sa na Obecnom úrade začala úprava podkrovných priestorov, kde bola urobená drevená podlaha, aby tam mohli vzniknúť nové archívne priestory. Začiatkom roka bola zdigitalizovaná Obecná kronika obce vedená od roku 1951 a Pamätná kniha obce Víťaz vedená od roku 1947. V súčasnosti sú obe voľne dostupné na webovej stránke obce.

V mesiacoch február a marec prebehla v Základnej škole výmena podláh a oprava vnútorných stierok v dvoch triedach, na chodbe a vo WC. Ďalej bola kompletne vymenená strešná krytina, strešné okná a zvodový systém na budove Základnej školy.

V roku 2020 a 2021 sa uskutočnilo aj celoštátne sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré samozrejme prebiehalo aj v našej obci za pomoci sčítacích asistentov.

Obec priebežne pracuje na možnosti vybudovania kanalizácie a čističky odpadových vôd. V roku 2021 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

V máji obec dokúpila interiérové vybavenie, nové stoly a stoličky do novovybudovanej hasičskej zbrojnice. Dňa 15. mája  sme sa znovu zapojili do čistenia Dolinského potoka, ktoré bolo už druhý rok  organizované obcou Kluknava.

V letných mesiacoch prebiehalo ošetrenie stĺpov miestneho rozhlasu novým náterom. Urobili sa terénne úpravy v okolí Hasičskej zbrojnice, kde boli vysadené okrasné dreviny. V auguste sa konalo posedenie s jubilujúcimi dôchodcami, ktorí oslávili svoje životné jubileá v rokoch 2020 a 2021, nakoľko v roku 2020 sa toto posedenie nemohlo uskutočniť. V tomto mesiaci sa tiež konal výlet s dôchodcami na Spišskú kapitulu a do jej okolia, kde sme boli sprevádzaní historikom, ktorý nám pripravil veľmi pútavý výklad z dejín tohto historického miesta.

Vo Viacúčelovej sále prebehla oprava zatekajúcej strechy a strešného okna a oprava zábradlia pri vstupe. Obec sa úspešne zapojila aj do projektov pre Materskú školu „Múdre hranie“  a „Predškoláci“ na nákup didaktických pomôcok, nábytku, a technického vybavenia. Ďalej sme boli úspešní v projektoch pre Základnú školu „Čítame radi“ a „Spolu múdrejší“. Obec ďalej čerpala dotácie na podporu dištančného vzdelávania v Základnej škole a na dezinfekčné a ochranné osobné pomôcky z ktorých boli nakúpené napr. dva stojany na dezinfekciu, rúška, respirátory, ochranné štíty a rukavice.

Dňa 11. septembra sa konalo slávnostné otvorenie a posvätenie novej Hasičskej zbrojnice, na ktoré boli pozvaní predstavitelia z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, členovia DHZ vo Víťaze, poslanci obecného zastupiteľstva vo Víťaze za terajšie aj predchádzajúce volebné obdobie, starostovia z okolitých obcí a hostia z družobných obcí z Poľska a z Čiech. V súčasnosti táto budova slúži na garážovanie troch hasičských aut. Na poschodí sa nachádza spoločenská miestnosť, ktorá slúži na schôdze Dobrovoľného hasičského zboru.

V časti obce Marmužov sa naďalej pokračuje v budovaní infraštruktúry. Bol tam vybudovaný výjazd na štátnu cestu. V častiach Marmužov, Hliník a Dlhé boli vybudované spevnené plochy a prebehla výstavba verejného osvetlenia.

V septembri prebehli na miestnych komunikáciách ako každoročne výspravky tryskovou metódou čím sa eliminovalo množstvo výtlkov.

V októbri obec vybudovala oplotenie okolo záchytných prameňov obecného vodovodu. Nakoľko sa koncom roka 2021 začal vo zvýšenej miere prejavovať nedostatok pitnej vody v rámci obecného vodovodu, obec dala urobiť hydrogeologický prieskum na nový zdroj pitnej vody v časti obce Hliník a na jeho základe uskutočnila aj vrt novej studne a teda nového zdroja vody.

V jesenných mesiacoch prebehla aj vďaka dobrovoľníčkam úprava vstupu na cintorín. V sále Obecného úradu v budove Jednoty prebehla celková rekonštrukcia vstupného schodištia, kde boli urobené nové stierky, položená nová dlažba a kompletná výmena zastaraného kovového zábradlia za nové bezpečné drevené, pri ktorom nehrozí nebezpečenstvo prepadnutia.

Pri Remeselnom dome sa začala realizácia projektu Turistickoinformačného centra, ktorá zahŕňa vybudovanie príjazdovej cesty, vybudovanie parkovísk a celkové skrášlenie okolia.

V Základnej a Materskej škole sa začalo s realizáciou zmeny spôsobu vykurovania týchto objektov z eurofondov. Tým došlo k zmene zdroja vykurovania z plynových kotlov na tepelné čerpadlá.

Ďalej sa dlhodobo pracuje na posledných administratívnych úkonoch na začatie výstavby Zariadenia pre seniorov na celodenný pobyt.

V roku 2021 obec finančne podporila aj činnosť TJ Družstevník Víťaz vo výške     12.000,- €, činnosť Občianského združenia Pridaň-Pridaňčatá vo výške 7.000,- € a činnosť Slovenského zväzu záhradkárov v výške 300,- €.

Mnohé z projektov, ktoré prebiehali alebo začali v roku 2021 budú pokračovať aj v roku 2022 a veríme v ich úspešné ukončenie.

Prílohy

Humanitárna zbierka

Oznamujeme občanom obce Víťaz, že v rámci koordinovaného postupu pri zbierke pomoci občanom na Ukrajine bude aj v obci Víťaz humanitárna zbierka. Zbierka je naplánovaná na termín 19. – 23.4.2022.

Uverejňujeme zoznam potrebných komodít:

V súčasnosti nie je potreba na UA strane detských hračiek, oblečenia a obuvi, okrem tričiek a ponožiek (hlavne pre mužov). Taktiež balenej vody majú dostatok.

Najžiadanejšie položky zahrňujú:

ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL

– lieky a vitamíny

– obväzy, leukoplasty,

– dezinfekcia na rany,

– škrtidlá (sú vhodné aj gumy na cvičenie a expandéry)

– lekárničky

POTRAVINY

– konzervy (paštéty, pretlak, zelenina v konzerve – mrkva, hrášok, fazuľa , atď), hotové jedlá v konzerve,

– trvanlivé polievky „do hrnčeka“ aj „do hrnca“, „wifonky“

– tyčinky – proteínové, akékoľvek na rýchle doplnenie energie,

– múka (akákoľvek), krupica,

– cukor, soľ,

– olej, kečup, horčica, ocot,

– ryža, fazuľa, šošovica, hrach

– cestoviny (akékoľvek),

– detské výživy, pudingy,

– káva, čaj,

– umelé mlieka pre kojencov,

DROGÉRIA

– tabletky na čistenie vody,

– mydlá,

– zubné kefky a pasty,

– sprchovacie gély, šampóny – tekuté aj tzv. suché

– krémy,

– toaletný papier, kuchynské utierky, papierové vreckovky,

– čistiace prostriedky na riad, podlahy, okná, handry

– prostriedky na dezinfekciu povrchov, aj rúk,

– prášky na pranie, aviváž,

– plienky – pre deti, aj pre dospelých,

– dámska hygiena,

– vlhčené utierky,

– dojčenské fľaše, cumlíky;

INÉ POTREBY

– deky, karimatky, spacáky, posteľná bielizeň, vankúše

– matrace – samozrejme nemusia byť nové, ale čisté a nepoškodené;

– jednorazový príbor a taniere,

– powerbanky,

– čelovky a baterky na svietenie,

– tužkové baterky

– hasiace prístroje

Ďalšie detaily budú zverejnené s patričným predstihom

Ján Baloga

starosta

Africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prešove na základe potvrdeného výskytu afrického moru ošípaných dňa 19.1.2022 v obci Križovany vymedzuje pásmo dohľadu minimálne 10km. Do tohto pásma patrí aj obec Víťaz.

Opatrením vydaným dňa 20.1.2022 sa zakazuje:

  • Premiestňovanie ošípaných z chovu a do chovu okrem nevyhnutnej prepravy v rámci chovu a prepravy schválenej RVPS Prešov až do zrušenia opatrení.
  • Premiestňovanie domácich zvierat z chovu a do chovu bez povolenia RVPS Prešov do 30.06.2021.
  • Preprava biologického materiálu ošípaných z chovov v ochrannom pásme do zrušenia opatrení.

Zároveň je nariadené vykonať bezodkladný súpis chovov ošípaných do 28.1.2022. Týmto obec Víťaz vyzýva všetkých chovateľov ošípaných v obci Víťaz, aby svoj chov bezodkladne nahlásili na obecný úrad.

Opatrenie RVPS Prešov nájdete v prílohe článku.

Obec Víťaz vopred ďakuje za spoluprácu.

Prílohy

Vykurovacia sezóna 2021/2022

       Vykurovacie obdobie patrí do obdobia, kedy je nebezpečenstvo vzniku požiarov veľmi vysoké. V tomto období je potrebné, aby každý z nás, ktorí prichádzame do kontaktu s vykurovacími zariadeniami im venovali zvýšenú pozornosť. V okresoch Prešov a Sabinov bolo počas vykurovacieho obdobia v roku 2020 zaznamenaných 19 požiarov od vykurovacích systémov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 21 100 eur a uchránené hodnoty vo výške 218 000 eur. Požiare boli spôsobené hlavne tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami, kde najčastejšou príčinou vzniku požiaru bolo vyhorenie sadzí v komíne a porucha vykurovacích telies, dymovodov      a komínov.

       Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove zdôrazňuje, že špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov už pred začatím ich prevádzky, pretože príčiny požiarov v tomto období sa každoročne opakujú. Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho vzťah     k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Kameňom úrazu je nevedomosť občanov o svojich povinnostiach v súvislosti s technickými podmienkami a požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.            

       K predchádzaniu vzniku požiarov  v domácnostiach, v rodinných domoch a obytných  domoch Vám poskytujeme zopár dobre myslených rád:

dodržiavajte návody na obsluhu, 

– komínové telesá udržiavajte v dobrom technickom stave. Inštaláciu vykurovacích telies, čistenie komínov a kontrolu technického stavu zverte do rúk odborníkom, 

– nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,                                                                                                

dbajte   na  to,  aby  vykurovacie  spotrebiče  –  sporáky,  pece  a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

– nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch,  

– neskladujte  a  nesušte v blízkosti vykurovacích spotrebičov horľavé materiály; ak je už nevyhnutné sušiť horľavý materiál v blízkosti spotrebiča, nenechávajte ho bez dozoru,  

– popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých nádob s uzatvárateľným vekom,

– dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie tuhých, kvapalných  a plynných palív.

       Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili  vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia.

       Úlohou a cieľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove  je pôsobiť    na občanov tak, aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie k strate „strechy nad hlavou“. V týchto prípadoch je už neskoro premýšľať nad tým, že v skutočnosti stačilo veľmi málo a požiar súvisiaci s vykurovaním nemusel vôbec vzniknúť.             

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému a záchrannému zboru v Prešove na linku č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112. Podrobnejšie informácie sa dozviete aj na webovej stránke https://www.minv.sk/?hasici-zachranari v záložke „prichádza vykurovacia sezóna“.

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský – samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove.

Prílohy

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru v Prešove sa obracia na všetkých občanov s výzvou k aktívnej spolupráci, rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi, nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčiť v lesoch a nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Les je jedným z najcennejších bohatstiev, ktoré ľudstvo vďaka jeho samo obnoviteľným schopnostiam môže trvalo využívať. Veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám podarí uchrániť to najcennejšie bohatstvo, ktoré ľudstvo má – lesy.

Prílohy